Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Bærekraftig husdyrernæring

HUS5001

Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn i og praktisk erfaring med ulike eksperimentelle teknikker og bruk av alternative fôringredienser, med fokus på utvikling av en bærekraftig husdyrproduksjon.

Beskrivelse av emnet

Verdens befolkning øker, og etterspørselen etter husdyrprodukter er økende. Framtidas husdyrnæring står ovenfor to hovedutfordringer: 1) Husdyrenes produktivitet bør økes, på grunn av befolkningsøkning og begrenset tilgang på naturressurser som areal og vann, og 2) Husdyrnæringa bør bli mer miljøvennlig, siden den bidrar til utslipp av skadelige klimagasser. Dette emnet vil gi en dybdeforståelse av ernæringsfysiologien til de viktigste husdyrene våre, med fokus på biokjemi tilknyttet ernæring, fôrformulering og -planlegging, dyreforsøk og alternative fôringsstrategier. Emnet vil gi teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring med ulike eksperimentelle teknikker og bruk av alternative fôringredienser, med et fokus på utvikling av en bærekraftig husdyrproduksjon.

Forkunnskapskrav

Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensum.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • grunnleggende ernæring og fysiologi hos enmagede dyr og drøvtyggere
 • analysere fôringredienser og vurdere ulike fôrevalueringssystemer
 • ha kjennskap til  pågående studier innen fagområdene alternative fôringredienser og ernæringsstrategier

Ferdigheter:

 • identifisere ernæringsfaktorer som er viktige for en bærekraftig husdyrproduksjon
 • utføre en grunnleggende fôranalyse og utvikle fôrplaner
 • vurdere muligheter og begrensninger ved alternative fôringsstrategier

Generell kompetanse:

 • tolke resultater fra dyreforsøk innen bærekraftig husdyrproduksjon
 • identifisere løsninger på relevante problemstillinger knyttet til bærekraftig husdyrproduksjon
 • implementere kunnskap og ferdigheter i forskning og innovasjon

Type emne

Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet omfatter fem hovedtemaer som er sentrale for en bærekraftig husdyrnæring: 1) Ernæringsmessig biokjemi, 2) Fôranalyse, 3) Fôrformulering og fôringssystemer, 4) Alternative fôringsstrategier, og 5) Planlegging og design av dyreforsøk. De viktigste læringsaktivitetene er ulike laboratorieteknikker, teoretiske beregninger, demonstrasjoner og studentpresentasjoner. Hvilke læringsaktiviteter som benyttes vil kunne variere fra år til år avhengig av den pågående forskningen ved Faggruppe for husdyr, produksjon og velferd.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om dyrevitenskap, ernæring, biologi, fysiologi eller tilsvarende.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Emneevaluering

Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappe: 3 obligatoriske innleveringer inkludert presentasjoner, rapporter eller utregninger (30%) Muntlig eksamen (70%).

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappe - 3 obligatoriske innleveringer inkludert presentasjoner, rapporter eller utregninger, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen , teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur