Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Digital dannelse

IKT1016

Beskrivelse av emnet

Studiet fokuserer på konsepter knyttet til digitale ferdigheter, digital kompetanse og digital dannelse. Vekt legges også på opphavsrettslig spørsmål, og etiske føringer for anvendelse av digitale medier i opplærings- og instruksjonsøyemed.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

  • ha utviklet forståelse for begrepene digital kompetanse og digital dannelse
  • kjenne diskusjoner knyttet til etisk bruk av digitale medier og opphavsrett

Ferdigheter

Studenten skal

  • kan analysere, formulere og strukturere faglige resonnementer knyttet til begrepene digital kompetanse og digital dannelse
  • kunne knytte etiske føringer til bruk av digitale medier i opplærings- og instruksjonsøyemed

Generell kompetanse

Studenten skal

  • ha utviklet egen digital dannelse og kompetanse i forhold til bruk av digitale ressurser i en virksomhets opplærings- og instruksjonsarbeid
  • kan analysere relevante problemstillinger relatert til etisk refleksjon og vurdering av digitale medier

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ITL113v1 Digital dannelse - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen