Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Spillbasert læring

IKT1023

Beskrivelse av emnet

Målet med modulen er å få innsikt i dataspills læringsmessige kvaliteter og hvordan de kan utnyttes i opplærings- og instruksjonsøyemed for å skape variasjon og motivasjon for læring. Fokuset er på å utvikle forståelse for hvordan spillets mekanikk og dynamikk kan relatere til læringsteori og læringskontekster. Videre eksperimenterer vi med det å utvikle eget spill for bruk i pedagogisk sammenheng. Kurset er en del av Nord universitets internasjonale tilbud og arbeidsspråk er både norsk og engelsk.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten;

-          Ha kunnskap om pedagogisk potensialet i dataspill

-          Ha kunnskap om hvordan enkelt peogrammeringsspråk kan brukes for å utvikle pedagogisk dataspill

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten;

-          Kunne analysere dataspill ut fra læringsteoretiske perspektiver

-          Kunne utvikle eget dataspill ved bruk av enkelt programmeringsspråk

 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten;

-          Kunne reflektere over relasjoner mellom opplevelsesteknologi og læring

-          Kunne utvikle egne digitale læringsressurser i form av dataspill

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ITL118v1 Spillbasert læring - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen