Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Prosjektarbeid med IKT

IKT1024

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på ulike digitale verktøy i prosjektarbeid, og hvordan virtuelle team kan samarbeide om prosjekt fra prosjektide til forprosjektutvikling, og frem til iverksetting av prosjekt i en virksomhet ved bruk av ulike skybaserte støtteverktøy.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

  • kunne jobbe i team, herunder virtuelle team, for å løse konkrete problemstillinger
  • kunne anvende skybaserte verktøy i prosjektarbeid.
  • kunne utvikle samarbeidsprosesser for å realisere prosjektmål

 Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne utvikle samarbeidsformer og interaksjon ved hjelp av digitale verktøy.
  • kunne utvikle et prosjekt fra ide til iverksettelse innenfor opplærings- og instruksjonsfeltet
  • kunne reflektere over egen arbeidsprosess gjennom prosjektarbeidet og evaluere de løsninger som ble valgt

Generell kompetanse

Studenten skal

  • kjenne ulike føringer for prosjektarbeid og selv kunne oppsummere en prosjektprosess
  • kunne anvende skybaserte verktøy for prosjektgjennomføring og arbeid i virtuelle team
  • kjenne prosjektarbeid som metode og arbeidsform i opplærings- og instruksjonssammenheng

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ITL115v1 IT og samfunn for lærere - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen