Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Avansert markedsføring

MAF5000

Avansert markedsføring problematiserer og beriker markedsføring ved å ta med studentene på en reise fra opprinnelige begreper og modeller til moderne forskning og prasis som har stor betydning for markedsføring og samfunn i dag.

Beskrivelse av emnet

Hvordan kan markedsføring skape verdi for forbrukere, bedrifter og samfunn internasjonalt? Hvilke trender skaper moderne markedsføring? Hvordan og hvorfor har markedsføring blitt så innflytelsesrik at forbruk i dag definerer vår kultur? Hvordan kan markedsføringspraksis bidra til å skape et mer positivt samfunn? Dette er eksempler på spørsmål som er diskutert på dette kurset. Avansert markedsføring problematiserer og beriker markedsføring slik det er undervist i innledningskurs. For å få til dette utfordrer professorene eksisterende markedsføringsteori ved å ta med studentene på en reise fra opprinnelige markedsføringsbegreper og modeller til moderne forskning og prasis som har stor betydning for markedsføring og samfunn i dag.

Adgangsregulering

Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet Master of Science in Business.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Har solid dybdekunnskap innenfor markedsføringsteori som kurset legger opp til.
 • Har avansert innsikt i sentrale perspektiver og aktuell teori i markedsføring og forstå teoriutvikling og forskningsbasert kunnskapsutvikling gjeldene for fagområdet.
 • Har inngående kunnskap om hvordan markedsføring skaper verdi for forbrukere, bedrifter og samfunn.

Ferdigheter:

 • Er spesialisert på å innhente relevant forskningslitteratur innenfor markedsføring, og evner å sammenstille, analysere og evaluere litteraturen.
 • Kan utvikle gode og presise teoribaserte forskningsspørsmål.
 • Kan gjennomføre en kritisk litteraturanalyse og evaluering som plattform for solid forskningsdesign.
 • Forstår viktigheten av markedsbaserte strategier.
 • Forstår hvordan man kan fremskaffe og bruke relevant markedsinformasjon i en strategiprosess.

Generell kompetanse:

 • Evner å fremstille et selvstendig analytisk og vitenskapelig arbeid i tråd med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både skriftlig og muntlig.

Type emne

Hovedprofil , obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Det legges opp til aktiv studentmedvirkning, gruppearbeid/seminar og innleveringer. Det forventes høy studentaktivitet. Dette innebærer aktiv deltagelse i diskusjoner, med blant annet studentpresentasjoner i forbindelse med prosjektoppgaven (POPP). Tradisjonelle forelesninger benyttes i liten grad, men det vil arrangeres seminarer der utvalgte tema vil bli presentert og diskutert. Ved siden av kursboken vil et sett av fagartikler også inngå som en sentral del av kurset.

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjonskurs i markedsføring.

Hjelpemidler til eksamen

Enkel kalkulator og tospråklig ordbok.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Muntlig eksamen, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Mappe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen