Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Amerikanske studier for lektorutdanning 8-13

SP157L

Beskrivelse av emnet

Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den amerikanske litteraturhistorien så vel som å gi ham eller henne en forståelse for de forskjellige sosiale, kulturelle og historiske kontekster for hvert verk. I tillegg vil studenten bli introdusert for et rikt utvalg amerikansk ungdomslitteratur satt inn i en litteraturteoretisk og didaktisk sammenheng.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på lektorutdanningen i samfunnsfag

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon
 • ha kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • ha kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • ha kjennskap til noen varianter av engelsk
 • ha kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen
 • ha kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter

Ferdigheter:

 • kunne bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
 • kunne bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kunne legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
 • kunne velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
 • kunne analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kunne tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
 • kunne tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kunne arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

Generell kompetanse:

 • kunne vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Type emne

Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Det gis også veiledning.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å starte studiet med en språklig ferdighet i engelsk tilsvarende fordypningsfag i engelsk ved videregående skole, dvs. 5 uketimer fordypning også andre året ved videregående skole, med karakter 4 eller bedre.

Emneevaluering

Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Obligatorisk deltakelse (OD): Deltakelse undervisning (minimum 85%): Godkjent / Ikke godkjent

Arbeidskrav (AK): Nettseminar 1-3: Godkjent / Ikke godkjent

HJ: Hjemmeeksamen, varighet 2 uker, karakterregel  A - F, teller 33/100

MU: Muntlig eksamen, varighet 1 time, karakterregel  A - F, teller 67/100

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse - minimum 85% deltakelse , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
 • Hjemmeeksamen, 2 uker, teller 33/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen, 1 timer, teller 67/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Obligatorisk arbeid - 3 nettseminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.

Overlappende emner

SP109L-003v2 Amerikanske studier - muntlig eksamen - 10 studiepoeng.
SP121Lv1 Ungdomslitteratur - 5 studiepoeng.
SP109Lv1 Amerikanske studier - 10 studiepoeng.
SP195Lv1 Amerikanske studier for nett- og praksisbasert lærerutdanning 5-10 - 15 studiepoeng.
SP138Lv1 Amerikanske studier for Lærerutdanning 1-7 - 15 studiepoeng.
SP161Lv1 Litterære tekster i engelskundervisningen - 5 studiepoeng.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023 Språk Studiepoeng 15,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag