Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Akvatisk mikrobiologi

BIO2001

Beskrivelse av emnet

Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser. Emnet beskriver aktuelle metoder for å studere akvatiske mikrober, og deres potensial i bioremediering. Studentene blir introdusert for eksisterende og framtidige perspektiver om mikrober under påvirkning av klima- og miljømessige endringer.

Forkunnskapskrav

Emnet er primært for studenter i Bachelor i biologi, studenter på utveksling til Nord universitet innen biologi og/ eller masterstudenter innen biovitenskap. Emnet forutsetter at du har grunnleggende kunnskaper i kjemi og cellebiologi. Emnet går på campus i Bodø, med deltakelse i praktisk arbeid som en del av vurderingen.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med webkamera og headset. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har tilegnet seg bred kunnskap om mangfoldet av akvatiske mikrober, deres unike livshistorier og den viktige rollen de spiller i akvatiske systemer.
 • Er kjent med nyere forskning og vitenskapelige metoder, inkludert å oppdage og studere akvatiske mikrober, både i naturen og i et laboratorium.
 • Kan selvstendig oppdatere egen kunnskap innen fagfeltet.
 • Har kunnskap om akvatiske mikrobers nåværende og framtidige betydning for samfunnet.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan benytte etablert akademisk kunnskap og moderne forskning for å løse praktiske og teoretiske problemer innen akvatisk mikrobiologi og foreta velbegrunnede valg.
 • Kan evaluere egne akademisk prestasjoner, og forbedre dem med veiledning.
 • Kan finne, evaluere og integrere akademisk kunnskap om akvatisk mikrobiologi, og kommunisere kunnskapen på en forståelig måte.
 • Mestre vitenskapelig forskning og kommunisere det til medstudenter.

Generell kunnskap:

Studenten:

 • Kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjekter, alene eller i grupper, og i tråd med etiske retningslinjer og prinsipper.
 • Kan kommunisere relevant akademisk fagstoff som f.eks. teorier, problemer og løsninger, både skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle velbegrunnede meninger og erfaringer med andre, og dermed bidra til utviklingen av god praksis
 • Er kjent med nytenkning og innovasjonsprosesser innen akvatisk mikrobiologi.

Type emne

Valgemne for Bachelor i biologi og studenter på utvekslingsopphold ved Nord universitet.

Anbefalte forkunnskaper

BI104F Grunnleggende kjemi og miljøkjemi eller tilsvarende.

og

BI132F Biokjemi og cellebiologi, BI210F Molekylær cellebiologi eller tilsvarende.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse - lab, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Oppgave - gruppeoppgave lab, teller 30/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur