Studieplan

Bachelor i internasjonale relasjoner

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i internasjonale relasjoner er en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad. Studiet har en kombinasjon av statsvitenskapelige, sosiologiske og historiske emner. Dette gir solid innsikt i ulike internasjonale, regionale og nasjonale problemstillinger knyttet til for eksempel stats og nasjonsbygging, offentlig politikk og administrasjon, politiske idelogier, nasjonale og internasjonale konflikter, komparativ politikk, sikkerhetspolitikk, bistandspolitikk, globalisering og internasjonal økonomisk politikk, samt velferd og miljøspørsmål. Dette er en særegen profil som skiller seg vesentlig fra lignende studier.

Studiet har en sterk samfunnsvitenskapelig faglig profil, som dekker varierte emner innenfor flere fagfelt. Dette vil styrke kandidatenes faglig tyngde innenfor feltet internasjonale relasjoner. Den faglige tyngden vil kandidatene dessuten tilegne seg ved at de i løpet av utdanningen skal skrive flere oppgaver som de får veiledning på, de skal ha varierte undervisningstilbud med både ukentlige forelesninger og seminarer, samt samlingsbaserte emner med nettstøtte. Studentene skal også skrive en bacheloroppgave siste semester. Eksamen vil variere med skoleeksamen på noen emner, mens det er hjemmeeksamen på andre.

Studenter som tas opp på bachelorprogam må starte på Dannelsessemesteret EX150S første semester.

Studenter kan søke om fritak fra Dannelsessemesteret på bakgrunn av bestått Examen Philosophicum og samfunnsvitenskapelig Examen Facultatum etter gjeldende regler. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha god kunnskap om nasjonale og internasjonale politiske systemers oppbygging og virkemåte, og endringsprosesser knyttet til disse.
 • En grunnleggende forståelse av og kunnskaper om internasjonale forhold innenfor de beskrevne tema som emnene tar opp.
 • Kunne demonstrere empirisk og teoretisk kunnskap om forhold mellom og innad i stater på den internasjonale arena

Ferdigheter

 • Ha gode ferdigheter i analyse av politiske prosesser og problemstillinger på den internasjonale arena.
 • Ha gode ferdigheter i å innhente, organisere, utvikle og presentere forskningsbasert kunnskap
 • Kunne benytte ulike teoretiske perspektiver i internasjonal politikkfaget innenfor de ulike emner.
 • Drøfte ulike implikasjoner av utenrikspolitiske beslutninger
 • Kunne forklare hvordan makt kommer til syne i internasjonal politikk og drøfte årsaker til at kriger og konflikter oppstår.
 • Kunne sammenligne politisk utvikling i ulike land
 • Kunne gjennomføre engelskspråklige studier

Generell kompetanse

 • Kompetanse innenfor internasjonale relasjoner med vekt på den statsvitenskapelige fagtradisjonen
 • Ha grunnleggende innsikt i politiske systemers virkemåte nasjonalt og internasjonalt.
 • Ha grunnleggende kompetanse innenfor globaliseringsprosesser og fenomener som internasjonal terrorisme, utviklings- og bistandskunnskap, sikkerhetspolitikk og globale miljøproblemer

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Kunnskap om internasjonalisering blir stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet, og du vil ha mange jobbmuligheter både nasjonalt og internasjonalt etter å ha studert internasjonale relasjoner. Internasjonal kompetanse gjør deg attraktiv både i offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i frivillige internasjonale organisasjoner og i mediene. De som velger å studere videre til en mastergrad øker vanligvis sine muligheter til å kunne få en faglig relevant jobb etter endt utdannelse.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet, inntil to semester. Vi anbefaler 4.og/eller 5.semester for utveksling. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter, og vi er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner:

Studentene vil bli informert om alle aktuelle avtaler på egne informasjonsmøter.

Fakultetet jobber kontinuerlig med å finne flere samarbeidsinstitusjoner, både i Norden, i Europa og verden forøvrig.

Les mer om utveksling. Nord universitetet har også en rekke andre avtaler med universiteter som er aktuelle for alle studenter, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Det er et krav at studenten ved søknadstidspunkt har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Emnene i dette studieprogrammet evalueres på ulike måter: Oppgave, obligatorisk innlevering, hjemmeeksamen, skoleeksamen, muntlig eksamen, bacheloroppgave.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgave

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø