Studieplan

Bachelor i sosialt arbeid

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelorutdanningen i sosialt arbeid utdanner kvalifiserte profesjonsutøvere som kan bistå enkeltpersoner, familier eller grupper med å forebygge, redusere og mestre sosiale og helsemessige problemer. Utdanningen legger vekt på forståelse av sammenhengen mellom individuelle problemer og den samfunnsmessige konteksten slike problemer oppstår i, og skal arbeide med å synliggjøre og motvirke strukturer i samfunnet som skaper sosial ulikhet og svekker menneskers livsvilkår og deltakelse. Sosialt arbeid springer ut av en forståelse av at mennesker aktivt og relasjonelt kan forholde seg til sine medmennesker og de strukturer de lever under, og retter seg mot arbeid med mennesker i alle aldre. Fullført utdanning gir yrkestittelen sosionom.

 

Sosionomutdanningen både en akademisk og praksisorientert utdanning. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra teori og praksis, og fra egne profesjonsspesifikke arbeidsmåter og beslektede fagområder. Det legges vekt på at studentene skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og brukerkunnskap, og trenes i kritisk refleksjon over egen profesjon og profesjonsutøvelse i samhandling med andre. Utdanningen skal således sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester. Gjennom studieprogrammet får studentene kompetanse i å kunne arbeide med sosiale og mellommenneskelige problemer på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå og skape grunnlag for dialog, medvirkning og samarbeid.

 

Studiets hovedspråk er på norsk, men studenter må regne med at enkelte forelesninger vil bli gitt på engelsk, samt at noe pensum kan være på engelsk.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Ved oppnådd bachelorgrad skal studenten ha oppnådd sluttkompetanse som beskrevet i Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning:

Kompetanseområde 1 - Rammer for og perspektiver på sosialt arbeid

Kunnskap

Kandidaten

a) har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn

b) har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis

c) har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn

d) har kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår

e) har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor

f) har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester

g) har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

h) kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk

i) kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar

j) kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger

k) kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

b) kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig

c) kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng

d) kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud

e) kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene

f) kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske teorier

b) har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet

c) har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning

d) har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner

e) kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

f) kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.

 

Kompetanseområde 2 - Kunnskap om og arbeid med sosiale problemer –

 

Kunnskaper

Kandidaten

a) har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante fagområder

b) har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng

c) har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning

d) har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre

e) har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur

f) har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt

g) har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep

h) har kunnskap om arbeidets betydning for helse og velferd, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv

i) har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og særskilt om barn som pårørende

j) har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

k) har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå

l) har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap

m) har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser for å fremme mestring og endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere

b) kan anvende ulike metodiske tilnærminger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder

c) kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere

d) kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

e) kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere

f) kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner

g) kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter

h) kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling

i) kan anvende faglig kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte med mennesker som utøver og utsettes for vold og overgrep. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

j) kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk

k) kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt, overfor barn og voksne i alle aldre

l) kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking

m) kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon

n) kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid

o) kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker

b) har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen

c) har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering, og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn

d) har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster

e) har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling

f) kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer

g) kan formidle faget og utveksle synspunkter og erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

h) kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv

i) kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

For søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan opptak gjøres etter vurdering av realkompetanse etter gjeldende regler beskrevet i opptaksforskriften. I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaringer fra brukerrettet virksomhet i sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. Erfaringer fra andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant. Et sentralt kriterium er vurderingen av hvor sentralt samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere sto i den praksis som kreves gjort gjeldende.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester

Yrkesmuligheter

Som sosionom vil du kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstsvilkår i samarbeid med enkeltmennesker, grupper og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser. I dette inngår oppfølgingsarbeid, forvaltning, administrasjon, planarbeid, formidling, undervisning og tverrprofesjonelt samarbeid hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle. Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor og utdanningen kvalifiserer til arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Videre utdanning

Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Utenlandsopphold

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. Juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

For bachelor i sosialt arbeid er det i tillegg et krav at minimum 2 år av realkompetansen må være relevant for studiet.

For dette studiet har vi vurdert relevant erfaring slik:

  • Erfaring fra omsorgsyrke eller annet yrke som innebærer arbeidsoppgaver knyttet til å gi omsorg, som for eksempel arbeid med barn eller oppfølging av mennesker i utfordrende situasjoner.
  • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre.
  • Omsorg for fosterbarn.
  • Andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Omsorg for egne barn uten spesielle utfordringer, eller verv og oppgaver knyttet til skole- og fritidsaktiviteter tas ikke med i vurderingen.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Studiet har obligatorisk fremmøte og deltakelse på aktiviteter knyttet til ferdighetstrening og praksis. Dette dreier seg bl.a. om muntlige fremlegg, refleksjonsarbeid, kommunikasjonstrening og praksis. Det er utarbeidet eget reglement for obligatorisk undervisning.

Veiledet praksis går over 1, 2 og 4 semester av studiet. Praksis skal godkjennes i henhold til reglement for godkjenning av praksis.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgaven.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Praksisreglement som studenter får utdelt før praksisperiodens start.

Progresjonskrav

For å starte på emnet MET2003 Samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling i andre studieår, må EX150S Dannelse være bestått. For å kunne starte i praksis i andre studieår (PRA2050), må hele første studieår være bestått. For å starte på emnene SOA2007 Sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene, valgemnene i siste semester og SA205S Bacheloroppgave i tredje studieår, må alle emner i første og andre studieår være bestått. For SA270S Tverrprofesjonell samarbeidslæring kreves det at hele første studieår og SOA2002 er bestått.

Skikkethet

Studenter på bachelor i sosialt arbeid er underlagt skikkethetsvurdering.

Praksis

Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som samlet er beregnet til fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre semester som en langsgående praksis. Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltids praksis. Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder. Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement. Det er skriftlige arbeider knyttet til begge praksisperiodene som vurderes til godkjent/ikke godkjent. For at praksis skal kunne vurderes til bestått, må læringsutbytte være oppnådd, krav til tilstedeværelse i praksis oppfylt og skriftlige arbeider være godkjent.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø eller Levanger