Studieplan

Ph.d. i profesjonsvitenskap

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Ph.d.-programmets fagområde er profesjonsvitenskap. Profesjoner forutsettes å ha et eget vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, en etisk kodeks, en organisasjon som ivaretar profesjonens interesser, og legitimitet for et samfunnsoppdrag. Vitenskap omfatter forskning der man systematisk, kritisk og metodisk samler inn og analyserer empiri på bakgrunn av hypoteser og/eller forskningsspørsmål. Vitenskapen bygger på det kunnskapsgrunnlaget forskningen hviler på, og har som mål å utfordre eksisterende kunnskap, og utvikle ny forståelse og forklaring.

Profesjonsvitenskap er en empirisk vitenskap og forstås som et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde som inkluderer bidrag fra flere ulike dispipliner og vitenskapsområder. Programmet er bredt sammensatt og rommer praksisnær forskning på profesjonsutvikling, danning i profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsutøvernes samhandling med relevante aktører og deres opplevelse av denne. Praksisnær forskning omfatter studier av profesjonsutøvelse, der kunnskap anvendes i bestemte kontekster og situasjoner.

Ph.d.-programmet profilerer seg ved å vektlegge de deler av profesjonsvitenskap som omhandler språk, relasjoner og handlinger innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst. Disse fokusområdene er sentrale innenfor profesjonsutøvelse, og utgjør en viktig ramme som det vitenskapelige grunnlaget for studieprogrammet. Utover det omfatter kursene kompetanseutvikling for kritisk å analysere, syntetisere, systematisere og planlegge forskning ved bruk av komplekse og relevante metodologiske tilnærminger, der teknologi trekkes inn og anvendes innovativt, der det er hensiktsmessig.

 

Kandidatens forskningsspørsmål avgrenses til ett eller flere av områdene språk, relasjoner og handlinger. Gjennom utdanningen skal kandidatene skaffe seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor fagområdet profesjonsvitenskap, samt forankre eget forskningsbidrag i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Forskning knyttet til programmet er praksisnær, empirisk, tverr- og flerfaglig, samt inkluderer ulike fagdisipliner og ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger. Forskningsprosjektenes innretning kan være deskriptive, normativt forklarende og kritisk analyserende, hvor formålet er å forstå, forklare, utvikle og/eller utfordre praksis.

Ph.d.-programmets oppbygging og innhold

Ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap består av to deler, en opplæringsdel (30 studiepoeng) og et selvstendig forskningsarbeid. Opplæringsdelen skal, sammen med arbeidet med avhandlingen, gi den nødvendige faglige fordypning og bredde.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen bygger på den vitenskapelige kompetansen som ph.d.-kandidaten har opparbeidet gjennom tidligere studier. Opplæringsdelen skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som skal være til støtte for arbeidet med avhandlingen og videre forskningsarbeid. Ph.d.-programmet har en opplæringsdel på til sammen 30 studiepoeng og består av følgende:

 • Obligatoriske kurs – 20 studiepoeng:
  • Profesjonsvitenskap med fokus på språk, relasjoner og handlinger (7,5 studiepoeng)
  • Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 studiepoeng)
  • Design og metode – metodologiske tilnærminger (7,5 studiepoeng)
 • Selvvalgte kurs – 10 studiepoeng

Kurset Profesjonsvitenskap med fokus på språk, relasjoner og handling må tas ved Nord universitet, mens de øvrige obligatoriske kursene kan innpasses hvis de er tatt ved andre institusjoner.

I tillegg tilbys følgende kurs ved ph.d.-programmet:

 • Profesjonsutvikling og innovasjon (5 studiepoeng)
 • Videoobservasjon og -analyse (5 studiepoeng)
 • Sekundæranalyse (5 studiepoeng)
 • Mixed methods (5 studiepoeng)

Alle ph.d.-kurs som tilbys i regi av programmet, vurderes av doktorgradsutvalget, kvalitetssikres av sentralt utdanningsutvalg og godkjennes av dekanene.

Kandidater skal gjennomføre minimum 10 studiepoeng innen forskningsmetodiske emner og 5 studiepoeng innenfor vitenskapsteoretiske emner. Selvvalgte kurs kan utgjøre inntil 10 studiepoeng, hvor kandidaten står fritt til å velge mellom substanskurs av relevans for forskningsprosjektet, eller ytterligere kurs innen forskningsmetode eller vitenskapsteori. Kursemnene i opplæringsdelen er tilpasset ph.d.-programmet, og kandidater oppfordres derfor å gjennomføre kursene som tilbys. Oversikt over kursene fremgår av programmets hjemmesider. Samtlige kurs kan tilbys på både norsk og engelsk. Kandidater kan gjennomføre kurs ved annet fakultet eller institusjon, og her kan også internasjonale forskerkurs inngå.

I samråd med veileder utarbeider kandidaten en plan for opplæringsdelen som angir hvilke kurs som inngår, og hvilke semester kursene skal gjennomføres. Den individuelle opplæringsplanen godkjennes ved opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap, men kan endres etter søknad. Kandidatene må ha fått godkjent samtlige kurs i opplæringsdelen for å få avhandlingen bedømt.

Selvstendig forskningsarbeid

Forskningsdelen består av arbeidet med en vitenskapelig avhandling. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal bidra med ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur, jfr. forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet.

Avhandlingen skrives enten som en sammenstilling av flere vitenskapelige artikler (artikkelbasert avhandling) eller som en monografi. Avhandlingen skal skrives på engelsk eller på et skandinavisk språk. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap. (link)

Ved opptak på ph.d.-programmet knyttes kandidatene til en forskningsgruppe som gir kandidatene tilgang til et forskningsfellesskap. Forskningsgruppene og ph.d. programmet organiserer tverr- og monofaglige seminarer som gir muligheter for nettverksbygging. Deltakelse i en forskningsgruppe og på seminarer skal bidra til at kandidatene utvikler evne til kritisk refleksjon over egen og andres forskning, muligheter til å presentere og diskutere eget forskningsarbeid, samt formidling av egen forskning.

Eksamen og vurderingsformer

Ph.d.-graden bedømmes på grunnlag av:

 • vitenskapelig avhandling
 • gjennomføring av opplæringsdelen
 • prøveforelesning over oppgitt emne
 • offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

For kurs i opplæringsdelen fremgår vurderingsformene av emneplanen for hvert enkelt kurs.

Bedømmelse reguleres av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet §19, samt Utfyllende retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap. Eksamensbestemmelser for ph.d.-kurs er regulert i forskrift om studier og eksamen for Nord universitet, samt retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet. (Forskriften med tilhørende retningslinjer gjelder så langt de passer også for eksamener i opplæringsdelen i doktorgradsprogrammer.)

Andre obligatoriske aktiviteter
For å få levere sin avhandling til bedømmelse må kandidaten ha gjennomført følgende obligatoriske aktiviteter: Årlig rapportering, oppstartseminar, midtseminar og sluttseminar, i tillegg til internasjonaliseringstiltak i henhold til egne retningslinjer.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

· Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

· Utfyllende retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap (under utarbeidelse)

· Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

· Lokale reglement og retningslinjer

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter godkjent ph.d. i profesjonsvitenskap skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor profesjonsvitenskap, avgrenset til ett eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og handlinger:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • er i kunnskapsfronten i profesjonsvitenskap på høyt internasjonalt nivå, innen ett eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og handlinger
 • kan bidra selvstendig og innovativt til utvikling av ny kunnskap og teori innenfor profesjonsvitenskap
 • har omfattende kunnskap om relevante formidlingsarenaer for profesjonsvitenskap
 • kan beherske og kritisk og selvstendig reflektere over relevant teori, problemstillinger, vitenskapsteori og metoder
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk, inkludert lovverk og forskrifter

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan kritisk og selvstendig håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen profesjonsvitenskap
 • kan kritisk og selvstendig vurdere og begrunne hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskningsprosjekter, samt redegjøre for begrensninger av metodiske valg
 • kan drive forskning på høyt internasjonalt nivå gjennom eget forskningsprosjekt
 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter og innovasjon, på et høyt akademisk nivå og med bruk av relevant teknologi
 • kan initiere, gjennomføre, evaluere og formidle forskning på en kritisk og selvstendig måte, og drøfte implikasjoner av forskningen for profesjoner og samfunnet

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan identifisere, kritisk vurdere og drøfte relevante faglige og etiske problemstillinger i egen og andres forskning, og utøve egen forskning med faglig integritet
 • kan lede komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter på en selvstendig måte og i samarbeid med andre
 • kan formidle forskning gjennom anerkjente, og fortrinnsvis åpne, nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan kritisk vurdere behovet for og ta initiativ til innovasjon og forskning med samfunnsrelevans
 • kan delta aktivt i debatter i nasjonale og internasjonale fora, og bidra med faglige innspill i samfunnsdebatten

Opptakskrav

For opptak til ph.d.-programmet må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng. Programmet ligger i naturlig forlengelse av masterstudier (som sykepleie, lærerutdanning, idrett) ved Nord universitet, men åpner også for kandidater som har masterutdanning innen andre fagfelt, og for studier av andre profesjoner.

For opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap kreves normalt karakter B eller bedre i vektet snitt på høyere grad.

Se utfyllende beskrivelse i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet §§ 6-1 og 6-2, samt utfyllende retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap for nærmere beskrivelse av bestemmelsene for opptak. Nord universitet kan etter individuell vurdering godkjenne annen likeverdig høyere utdanning som grunnlag for opptak. Det kan også gis unntak fra kravet om B i snitt for søkerne som gjennom dokumentasjon, f.eks. publisering av vitenskapelige artikler eller deltakelse i forskningsprosjekt, kan vise grunnleggende vitenskapelig forståelse og innsikt, refleksjon, selvstendighet og analytisk tenkning på høyere grads nivå.

Ved søknad om opptak må det fremlegges beskrivelse av forskningsprosjektet og dokumentasjon på fullfinansiering av studieperioden. Privat finansiering som egne eller familiens midler eller lignende, aksepteres normalt ikke som finansiering. Endelig prosjektbeskrivelse, utviklet i samarbeid med veileder, inkludert plan for gjennomføring av ph.d.-programmet (opplæringsdel og selvstendig forskningsarbeid) godkjennes av dekanen ved kandidatens fakultet, etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Yrkesmuligheter

Målet for studiet er å kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og tenkning. Studenten skal etter gjennomført studium ha faglig dybde og bredde innen det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonsvitenskap. Dette innebærer bl.a. at studenten skal ha kjennskap til, og kunne anvende, aktuelle metoder i faget.

 

 

Videre utdanning

Ph.d. er sluttgraden.

Utenlandsopphold

Fakultetene gir administrativ støtte og mulighet for å søke økonomisk støtte, slik at den enkelte kandidat kan gjennomføre studieopphold i utlandet. Oppholdet skal gjennomføres ved en anerkjent utdannings- eller forskningsinstitusjon, evt. annet relevant fagmiljø, der det er mulig å arbeide med problemstillinger i tilknytning til forskningsarbeidet/avhandlingen. Dersom dette ikke er mulig, kan et opphold ved en annen norsk utdanningsinstitusjon gjennomføres. Andre ordninger som sikrer at kandidaten får innsikt i alternative fag- og forskningstradisjoner relatert til avhandlingens problemstillinger, kan også vurderes av arbeidsutvalget for ph.d.-programmet. I tillegg til at kandidatene kan reise ut, henter fakultetene også inn gjesteforskere, og legger til rette for at kandidaten blir inkludert i internasjonale nettverk.

Kostnader

Studiet har ingen kostnader utover litteratur og kostnader i forbindelse med gjennomføring og publisering av phd.-avhandlingens forskningsprosjekt. Ved søknad om opptak må det fremlegges dokumentasjon på fullfinansering av studieperioden.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Bestemmelser om doktorgradsprøven finnes i Forskrift for graden philosophiae doctor (phd.) ved Nord universitet og utfyllende regler til denne.

Eksamensbestemmelser for phd.-kurs finnes i Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Det skal være minst 1 ekstern sensor under vurdering av eksamen på ph.d.-kurs.

Eksamen og vurderingsformer

Ph.d.-graden bedømmes på grunnlag av:

 • vitenskapelig avhandling
 • gjennomføring av opplæringsdelen
 • prøveforelesning over oppgitt emne
 • offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

 

Utover dette må kandidaten ha gjennomført årlig rapportering og midtveisevaluering i 3. eller 4. semester for at kandidaten skal kunne få sin avhandling bedømt.

For kurs i opplæringsdelen fremgår vurderingsformene av emneplanen for hvert enkelt kurs.

Avsluttende eksamen

Avsluttende vurdering består av selve avhandlingen og disputas, samt prøveforelesning over et oppgitt emne.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene. Dette skjer gjennom evaluering av de enkelte kursene som tilbys, samt gjennom årlige rapporter om framdriften av studiet. I tillegg evalueres programmet av studieprogramansvarlig, og det produseres en kvalitetsrapport. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Studiepoeng 180 Type studium Doktorgrad, tidsnormert Språk
Engelsk og norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø