Studieplan

Digital tranformasjon i min virksomhet

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Programmet bidrar med kunnskap, som gjør at virksomheten kan utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for en eventuell digitaliseriering av forretningsmodellen.

 

Formål med studiet

Målet med tilbudet er å gi studentene en bedre forståelse av hvordan digital teknologi kan bidra til endringer (transformasjon) av bedrifter og markeder, hvilke muligheter og trusler som ligger i dette, og hvordan de best kan jobbe for å møte disse. Det legges stor vekt på å gi studentene verktøy for å forstå og analysere teknologi og dens potensielle konsekvenser gjennom å anvende prinsippene på de virksomhetene de selv kjenner.

 

Innhold

Programmet inkluderer emner som digital beslutningstaking, digital innovasjon og forretningsmodellering, digital markedsføring, samt cyber sikkerhet.

 

Struktur

Programmet vil bestå av en kombinasjon av asynkrone kurselementer som leveres nettbasert og kan tas når som helst, noe nettbasert interaksjon mellom studenter og faglærere, og korte samlinger med intensivt arbeid med faktiske problemstillinger.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Deltid: - Nett- og samlingsbasert


Læringsutbytte

 Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale problemstillinger ved digital transformasjon
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

 

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

 

 

Opptakskrav

 Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for å håndtere oppgaver knyttet til digitale transformasjonsprosesser i små og mellomstore bedrifter.

Utenlandsopphold

Det inngår ikke utveksling i programmet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveileder for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

 

 

Eksamen og vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Det benyttes varierte evalueringsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, muntlig eksamen eller mappe innlevering. Det benyttes bokstavkarakter A-F.

 

 

 


Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
  Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested Steinkjer