Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Helsevitenskap

HEL5006

I dette første emnet i master i helsevitenskap får du utvidet innsikt teorier og begreper som er sentrale i helsevitenskap. De teoretiske perspektivene som legges til grunn i dette emne baserer seg på ulike forståelsesmåter og teorier om helse og deltakelse. Fokus rettes spesielt mot å anvende disse perspektivene for å belyse studentenes egen praksis samt å utvikle tverrfaglige tjenester som forankres i positiv helseforståelse og aktiv deltakelse fra pasienter/brukere og borgere.

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på forståelsen av helse og deltakelse som sentrale begreper i helsevitenskap. Helse anses som et gode både for den enkelte og samfunnet. Emnet gir fordypet innsikt i hvordan ulike forståelser av helse og deltakelse påvirker utøvelse og utforming av tjenester, tverrfaglig samarbeid, innovasjon og forvaltning. Helse og deltakelse tematiseres på individ-, gruppe- og samfunnsnivå generelt og spesielt i relasjon til kropps- og sykdomsforståelser.   

Emnet gir grunnlag for å arbeide kunnskapsbasert og kritisk med helsevitenskapelige problemstillinger. Akademisk skriving vektlegges i emnet for at studentene aktivt skal kunne bidra i faglig formidling, debatter og prioriteringer som fremmer helse og deltakelse. 

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap om ulike forståelser av begrepene helse, kropp og sykdom, og sammenhenger mellom begrepene.
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på deltakelse
 • har inngående kunnskap om hvordan faktorer som makt, kultur og organisering av tjenester virker inn på muligheter for deltakelse, helse og tilfriskning.
 • Har inngående kunnskap om begrepet kunnskapsbasert praksis og implikasjoner for arbeid med helse og deltakelse

Ferdigheter:

 • kan analysere kulturelle, historiske og globale forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse for enkeltindivider og grupper.
 • kan analysere sammenhenger mellom helse, kropp og sykdom og kritisk vurdere implikasjoner for praksisutøvelse og planarbeid.
 • kan kritisk vurdere ulike kilder til helsevitenskapelig kunnskap og anvende relevante forskningsresultater i formulering av faglige resonnementer.
 • kan reflektere kritisk over tverrfaglig samhandling som fremmer meningsfull deltagelse for bruker/pasient/borgere

Generell kompetanse:

 • kan anvende forskning for å drøfte faglige og etiske problemstillinger knyttet til helse og deltakelse
 • kan kritisk vurdere kompleksiteten ved å arbeide med helse og deltakelse på ulike nivå for å utvikle tjenester på tvers av profesjoner og sektorer

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studentaktive undervisningsformer benyttes slikt som forelesninger, ulike typer seminarer, og gruppearbeid samt veiledning, skriftlige oppgaver og selvstudier.

Undervisningen foregår på campus og er organisert i to bolker à en uke med konkrete arbeidskrav mellom samlingene. Deler av undervisningen vil kunne foregå digitalt.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen forkunnskaper utover opptakskravet for masterutdanningen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Emneevaluering

Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Arbeidskrav (AK) i gruppe med fremlegg (godkjent/ ikke godkjent) som må være godkjent før endelig karakter i emnet kan gis. Retningslinjer for arbeidskrav er utarbeidet.

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave over 2 uker. Sensorveiledning for eksamen er utarbeidet.

Eksamenskommisjon består av en intern og en ekstern sensor. Vurderingsuttrykk A-F.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav, gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen - individuell, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø/ Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap