Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Digital dokumentasjon og -samhandling

HEL7000

Beskrivelse av emnet

Emnet gir kunnskap om lover og rammebetingelser for digital dokumentasjon og samhandling i helsesektoren. Emnet problematiserer rammebetingelser og praktisering av dokumentasjon av helsehjelp i elektroniske pasientjournaler ( EPJ-systemer) med terminologier og standarder, digital informasjonshåndtering av helseopplysninger og digital samhandling (for eks.e-meldinger) Rolle og rolleforståelse mellom ulike deltakere bruk av E-helse-løsninger står  sentralt. 

 Videre gir emnet fordypet innsikt i brukerperspektiver i digital samhandling og dokumentasjonspraksis. Emnet gir fordypet innsikt om pasientsikkerhet og datasikkerhet. Emnet vil gjennomgående ha etisk refleksjon i sin tilnærming til ulike problemstillinger. 

Emnet inngår i Master i helsevitenskap. Det kan også tas som enkeltstående emne, eller som første del av en videreutdanning på 30 sp (E-helse)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosial fag

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer datamaskin med mikrofon og videoutstyr. Det kreves stabilt internett med tilstrekkelig kapasitet for å kunne delta i  nettbasert undervisning og gruppearbeid.​ 

Læringsutbytte

Kunnskap:  

 • Har inngående kunnskap om lover og retningslinjer som regulerer bruk og lagring av personsensitive data i helsetjenesten 
 • Har inngående kunnskap om digitale samhandlingsløsninger og strategier for bruk av slike i ulike deler av helsetjenesten 
 • Kan anvende kunnskap om strategier, standarder og terminologier i oppbygging og bruk av dokumentasjonssystemer som fremmer helse og deltakelse.  
 • Har spesialisert kunnskap om involvering av brukere samt pasient- og datasikkerhet relatert til bruk av e-helseløsninger  

Ferdigheter: 

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til digitale samhandlings- og dokumentasjonsløsninger  
 • Kan bruke kunnskap om digital dokumentasjon og samhandling i selvstendig arbeid med problemstillinger innen digital samhandling og brukerinvolvering  
 • Kan forholde seg kritisk til rolle og rolleforståelse ved digital informasjonshåndtering 

Generell kompetanse: 

 • Kan anvende kunnskap om  digitale dokumentasjons- og samhandlingsløsninger relatert  til  datasikkerhet, pasientsikkerhet, deltakelse og etikk 
 • Kan analysere digitale løsninger i forhold til faglig forsvarlighet 

Type emne

Obligatorisk avhengig av fordypningsområde på Master i helsevitenskap, samt obligatorisk for studenter som tar studie 'E-helse'.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen gis nettbasert. Det legges opp til studentaktive læringsaktiviteter med ulike undervisningsformer: forelesning, seminar og gruppearbeid. 

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse-, eller sosial fag

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler

Emneevaluering

Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Det gjennomføres ett arbeidskrav (AK) i gruppe i emnet. Vurderingsuttrykk: Godkjent/ ikke godkjent. AK må være godkjent før endelig karakter i emnet

Eksamen er en individuell oppgave (OP). Foregår som prosjekt over undervisningsperioden. Vurderingsuttrykk: A-F 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav, gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Oppgave, individuell.
 • Oppgave, individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Nettbasert Ansvarlig fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap