Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Praksis 1. studieår PPU for 8.-13. trinn

PRA1009

Beskrivelse av emnet

I første studieår er det 30 dager veiledet, vurdert og variert praksis i videregående skole, der innholdet skal knyttes opp mot pedagogikk og fagdidaktikk slik at studentene utvikler sin profesjonskunnskap gjennom både teori- og erfaringsbasert refleksjon. Praksisperioden første studieår skal omfatte til sammen 6 uker med en bundet tid til forberedelser og etterarbeid, møter, vurderingsarbeid, kollegasamarbeid, undervisning o.a på ca 29 timer pr uke ved praksisskolen. Praksis må likevel kunne tilpasses ulike behov og skal kunne åpne for fleksibilitet i gjennomføringen. Det totale omfanget ligger likevel fast, og det er viktig å understreke at praksis skal være skolerelatert og omfatte mer enn bare egen undervisning.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på praktisk pedagogisk utdanning og lektorutdanningen i samfunnsfag. 

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

 • har kunnskap om klasseledelse, læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer for elever på trinn 8-13
 • har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om skolen som organisasjon
 • har kunnskaper om hvordan de grunnleggende ferdighetene anvendes i egne fag
 • har kunnskap om skolens forsknings- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om faglige innholdet slik at det er tilpasset elevenes forutsetninger.
 • har kunnskap om skolens ressurser innen spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, helsefremmende arbeid og karriereveiledning

Ferdigheter

 • kan være en tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset mangfoldet i elevenes forutsetninger
 • kan alene og sammen med andre planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere undervisning på trinn 8-13 på bakgrunn av pedagogiske og didaktisk kunnskap i egne fag
 • kan variere og begrunne et utvalg undervisningsmetoder og læremidler, selvstendig og gjennom elevmedvirkning
 • kan alene og i samarbeid med andre utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse gjennom underveisvurdering og sluttvurdering
 • kan samhandle med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen

Generell kompetanse

 • kan gjennomføre og reflektere over egen praksis i tråd med aktuelle læreplaner, andre nasjonale styringsdokumenter og profesjonsetiske perspektiver
 • kan bygge gode relasjoner og kommunisere med elever og kolleger i tråd med profesjonsetiske prinsipper
 • kan vise interesse for skolens utviklingsarbeid
 • kan identifisere og håndtere brudd på skolens normer og regler
 • kan kritisk reflektere over bruk av IKT i egen undervisning

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Praksisopplæring i skole. Studentens oppgave er å være en aktiv og interessert deltaker i praksis, og ta sitt ansvar i veiledningen. 

For innhold og veiledning, se egen nettside med informasjon om praksis.

Oppmerksomheten skal være rettet mot lærerens rolle i skolesamfunnet, på skolen som arbeidsplass og på å bli kjent med skolen som organisasjon

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis

Praksis skal være veiledet og vurdert og ha et omfang på 30 dager. Praksisen vil foregå i videregående skole.

Studenter som er tilsatt i skolen må ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass.

Eksamensbeskrivelse

AK Arbeidskrav:godkjent/ikke-godkjent

PR Praksis vurderes av praksislærer som bestått/ikke bestått ut fra gjennomføringsevne, delaktighet, egnethet og innsats. Praksis bedømmes hvert studieår.

Vurderingsordning

Sammensett vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Praksis, 30 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Vår 2022
Språk Norsk Studiepoeng 0,0 Studiested Bodø og Levanger Ansvarlig fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag