Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Sekundæranalyse; Systematisk/scoping litteraturgjennomgang; Metaanalyse og metasyntese

PRO9017

Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese. Kurset tar sikte på å forbedre kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse forskningsmetodene som del av forskningen.

Beskrivelse av emnet

Dette metodekurset omfatter sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese.

Kurset tar sikte på å forbedre kunnskapen og ferdighetene til doktorgradskandidater som skal bruke disse forskningsmetodene som del av forskningen.

Kurset utstyrer kandidatene med grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre forskning av høy kvalitet i forbindelse med deres faglige utvikling.

Kurset handler spesielt om sentrale aspekter ved skriving av forskningsprotokollen; registrering av litteraturgjennomgangens protokoll i PROSPERO; prinsipper for søk i nasjonale og internasjonale databaser; introduksjon og tilgang til nasjonale datakilder (for eksempel HUNT, TIMMS eller PISA databaser); kritisk vurdering av primærstudier og risiko for bias; datautvinning; dataanalyse og kunnskapssyntese med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder; tolking; rapportering og formidling av forskingsfunn.

Forkunnskapskrav

Det kreves normalt en mastergrad av 120 sp omfang. Studenter ved studieprogrammet ph.d. i profesjonsvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av studenter ved andre ph.d. programmer.

Kostnader

Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift

Læringsutbytte

Etter endt emne

Kunnskap

Kandidaten:

  • Har avansert kunnskap om og behersker sekundæranalyse, systematisk/scoping litteraturgjennomgang, metaanalyse og metasyntese når det gjelder forskningsspørsmål, forskningsdesign og studieprosessen og rapport av funn.
  • Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen, samt bidra til utvikling av disse forskningsmetodene i forskingsprosjekter i henhold til kandidatens relevante fagbakgrunn.

Ferdigheter

Kandidaten:

  • Kan anvende kunnskap og identifisere nye relevante problemstillinger i, formulere problemstillinger, og gjennomføre studier av høy kvalitet ved å innsamle nødvendig data og tilpasse analyse i lys av målsetninger med bruk av både primær og sekundær data.
  • Kan håndtere faglige/tverrfaglig spørsmål og utvikle en modell av egen forskningsdesign

Generell Kompetanse

Kandidaten

  • Kan redegjøre for styrker og svakheter ved disse forskningsmetodene med hensyn til bruk av funn innen fagområdet
  • Kan vise en kritisk tilnærming til vitenskapelige artikler som bruker disse forskningsmetodene, særlig når det gjelder validitet og reliabilitet
  • Kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve forskningen sin med faglig integritet og bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
  • Kan delta i faglige og tverrfaglige forskingsprosjekter

Type emne

Emnet er et valgemne knyttet til doktorgradsprogrammet i Profesjonsvitenskap.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Samlingsbasert (en samling i fire dager) som gjennomføres som forelesninger, gruppearbeid og fremlegg med veiledning fra lærere.  Selvstudie og arbeid med arbeidskrav forventes i forkant og etter samlingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at kandidaten er kjent med grunnleggende statistiske begrep/prosedyrer som for eksempel gjennomsnitt, standardavvik, korrelasjon, regresjon og variansanalyse.

Emneevaluering

Evalueres årlig av kandidatene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse

Arbeidskrav: Det inngår ett arbeidskrav i emnet og det må være godkjent før endelig eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Kandidatene to og to (i grupper) får i oppgave å lese en artikkel som har brukt en av disse forskningsmetodene i henhold til deres relevante fagbakgrunn og diskutere sammen og skrive en kritisk rapport (1000 ord) om forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket, forskningsdesign, datainnsamling, og dataanalyse. Det må leveres innen en uke etter at kursets undervisning er avsluttet. Arbeidskravet må være godkjent før eksamen. Vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.

 

Endelig vurdering som individuell hjemmeeksamen (2 uker):

Kandidatene individuelt får i oppgave til å skrive en forskningsprotokoll (10 sider) innen helse/pedagogikk bestående av forskningsspørsmålet/hypotesen, det konseptuelle rammeverket, forskningsdesign og årsak til utvelgelse, datakilde, dataanalyse, validitet og reliabilitetsprosess, og hvordan resultatene skal rapporteres. Det må levers innen 2 uker i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Hjemmeeksamen må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Det brukes intern og ekstern sensor.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
  • Arbeidskrav- gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen individuell, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Ph.d. i profesjonsvitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/drgprPh.d. i profesjonsvitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i profesjonsvitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/drgpr.aspxPh.d. i profesjonsvitenskapDoktorgrad, tidsnormert

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag