Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Laboratoriesikkerhet master

KJ301F

Beskrivelse av emnet

KJ301 Laboratoriesikkerhet er et emne over en dag. Emnet skal gi nødvendig informasjon til nye studenter og gi opplæring i hvordan man skal arbeide på laboratoret for å unngå ulykker og personskade. Det vil også bli gitt en introduksjon til ulike typer sikkerhetsutstyr og hvordan dette skal brukes. Det gis også opplæring i bruk av fakultetets kjemikalieregister og i fakultetets avfallsrutiner. Må tas i starten av første semester av studiet. Laboratorieøvelser kan ikke gjennomføres i andre emner før KJ301F Laboratoriesikkerhet er gjennomført/godkjent.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • hvilke farer som kan oppstå i et laboratorium
 • hva slags arbeidsrutiner som må følges
 • hva slags verneutstyr som finnes og når det skal brukes
 • å kjenne til sikkerhetsdatablad og hva slags informasjon som finnes der
 • branninnstruksen ved UIN og varslingsrutiner ved uhell/skade

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • jobbe sikkert på laboratoriet, under oppsyn av en ansvarlig lærer
 • vite hva som skal gjøres om et uhell eller en ulykke skulle oppstå
 • vite hvordan man skal opptre i tilfelle brann

Generell kompetanse

Studenten skal forstå at

 • ved å følge arbeidsrutinene så er laboratoriearbeid sikkert og trygt
 • det kan lett skje skader på personer og utstyr om sikkerhetsregler ikke følges

Type emne

Obligatorisk for Master i biovitenskap og Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Undervisningsform

Undervisning "ansikt til ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Obligatorisk oppmøte. Emnet gjennomføres som kombinert forelesning og laboratorieøvelse.

Emneevaluering

Studentene evaluerer emnet minst hvert tredje år ved sluttevaluering. Evalueringen inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Samlet vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
 • Obligatorisk deltakelse - laboratoriesikkerhet, 1 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Praktisk arbeid - laboratoriesikkerhet, 1 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur

Deles ut på laboratoriet.

Inngår i følgende studier

 

 

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/marbioNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/mabioMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/MARBIO.aspxNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/MARBIO.aspxNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 0,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur