Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Akvakulturernæring

AK320F

Beskrivelse av emnet

Emnet omfatter: Betydning av fôr og ernæring for en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen. Metoder for å studere fôr og næringsbehov. Fordøyelsesfysiologi, metabolisme av næringsstoffer og omsetning av energi. Ulike grupper av næringsstoff funksjon og behov av individuelle næringsstoffer. Ernæring i forhold til helse. Alternative fôrråvarer, fordøyelighet og tilgjengelighet. Akvatisk fôr - formulering og teknologi. Fôr i forhold til kvalitet på oppdrettsfisk. En oversikt over ernæring og fôr til fiskelarver. En oversikt over ernæring og fôr til skalldyr. Ny kunnskap og framskritt i akvakulturernæring.

Forkunnskapskrav

KJ301F Laboratoriesikkerhet må være bestått før labarbeidet starter.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og litteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • Få en generell forståelse for betydningen av fôr og fôring for en bærekraftig utvikling i havbruksnæringen
 • Oversikt over fordøyelsesfysiologi og energiomsetning, behov for makro og mikronæringsstoffer til fisk, næringsbehov til fiskelarver
 • Få innsikt i betydningen av næringsstoffer, fôr og tilsetningsstoffer for å sikre god helse hos oppdrettsfisk
 • Få g kunnskap om fôrråvarer, fôrteknologi og kvalitet på fisk som mat
 • Få kunnskap om utviklingstrender i fôrindustrien og behov for forskning innen ernæring hos akvakulturarter

Ferdigheter:

 • Fra et akademisk ståsted skal studentene få kunnskap om ulike aspekter av fiskeernæring, herunder design av ernæringseksperimenter, samt optimalisering og produksjon av forsøksdietter
 • Sett fra et industriperspektiv forventes det at studentene skal være kjent med ulike typer fôr, produksjonsteknologi, og fôring i praksis
 • Fra et miljømessig perspektiv forventes det at studentene skal være i stand til å vurdere ulike alternative bærekraftige fôrressurser

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjøre bruk av kunnskap ervervet gjennom dette emnet, enten til å gjennomføre videre studier i akvakulturernæring, arbeid i fôrindustrien, eller anvendt kunnskap i forbindelse med produksjon av fisk
 • Være i stand til å diskutere profesjonelle diskusjoner knyttet til fôr og fôring i oppdrettsnæringen

Type emne

Valgemne:

Master i biovitenskap

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Samlingsbasert undervisning. Fire samlinger med cirka 12timers undervisning over to dager hver gang. I tillegg er det laboratorieøvelser cirka 8 timer.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet AK220F Fiskeernæring og fôring eller tilsvarende. Det er forventet at studentene skal ha grunnleggende kunnskap om biokjemi og metabolisme. Informasjon om egnet undervisningsmateriale og internettressurser egnet til selvstudie på disse temaene vil bli lagt ut på fronter i forkant av undervisningen.

Emneevaluering

Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse - for lab, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - rapport, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

AK320F-001v1 Akvakulturernæring - innleveringsoppgave - 3 studiepoeng.
AK320F-002v1 Akvakulturernæring - skriftlig skoleeksamen - 7 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Obligatory literature

 • Nutrient Requirements of Fish and Shrimp (2011. National Research Council, The National Academy Press, Washington, D.C., ISBN-13:978-0-309-16338-5)
 • Dietary Nutrients, Additives and Fish Health (2015. Edited by Cheng-Sheng Lee et. al., Wiley-Blackwell, ISBN: 978-0-470-96288-6)

Additional literature

 • Fiskeernæring ( Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN 82-7595-020)
 • Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN 0-12-319652-3)

Inngår i følgende studier

 

 

Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/mabioMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/marbioNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/MARBIO.aspxNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år
Master i biologi og akvakulturhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/Sider/MABIO.aspxMaster i biologi og akvakulturMastergrad iht §3, 2 år
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/MARBIO.aspxNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur