Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Akvagenomikk og bioinformatikk

BI311F

Beskrivelse av emnet

Emnet tar for seg grunnleggende bioinformatikk, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, BLAST, annotering av genomer, konstruksjon av fylogenetiske trær, synteni-analyse, og storskala genuttrykk-analyse.

Forkunnskapskrav

Studenten må være kvalifisert for Master i biovitenskap.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Studenten skal

 • Ha en oversikt over de viktigste sidene ved komparativ og funskjonell genomikk
 • Mestre essensielle bioinformatiske konsepter og ha kjennskap til de riktige bioinformatiske verktøy
 • Ha kunnskap om relevante aspekter innen molekylærbiologi og biokjemi
 • Forstå hvordan genomforskning kan brukes til å løse aktuelle problemer innen akvakultur og økologi
 • Kjenne til prinsipper for dataanalyse av storskala funksjonell genomikk data

Ferdigheter

Studenten skal

 • Ha ferdighet innen databehandling og kunne bruke ulike bioinformatiske applikasjoner
 • Vite hvordan man analyserer store DNA-sekvenserte datasett
 • Være i stand til å undersøke og forutsi strukturen i eukaryote-gener
 • Være i stand til å undersøke evolusjonære relasjoner mellom gener og genomer fra ulike arter
 • Vite hvordan du henter data fra elektroniske databaser
 • Være i stand til å få tilgang og forstår vitenskapelig litteratur tilknyttet feltet

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Forstå og anvende genomikk og bioinformatiske konsepter knyttet til "cutting edge" havbruksforskning
 • Kunne diskutere og presentere vitenskapelige artikler i genomikk og bioinformatikk
 • Har kompetanse til å delta på forskningsprosjekter innen i bioinformatikk og genomikk

Type emne

Valgemne:

Master biovitenskap

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Undervisningsform

Samlingsbasert undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, veiledning og datalab.

Anbefalte forkunnskaper

Evne til å gjøre utregninger, samt kunnskap om molekylær biologi, biokjemi er en fordel.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Muntlig presentasjon, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Oppgave - Skriftlig rapport, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

BI311F-001v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - skoleeksamen - 5 studiepoeng.
BI311F-002v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - laboratoriearbeid - 3 studiepoeng.
BI311F-003v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - muntlig presentasjon - 2 studiepoeng.
BI311F-001v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - skoleeksamen - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

 • Campbell AM and Heyer LJ (2006). Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics. Benjamin Cummings (2nd ed.). ISBN 0805382194.
 • Hunt S and Livesey R (2000). Functional Genomics: A Practical Approach. Oxford University Press, USA (1st ed.). ISBN 019963775X.
 • Xiong J (2006). Essential Bioinformatics. Cambridge University Press. ISBN 0521600820.
 • Brown T (2006). Genomes 3. Garland Publishing Inc,US. ISBN 0815341385

Forelesningsnotatene utgjør pensum.

Inngår i følgende studier

 

 

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/marbioNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/mabioMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Internasjonale studenterhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/INTER.aspxInternasjonale studenterHalvårsstudium og kortere
Master i marin økologihttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/MAMAE.aspxMaster i marin økologiMastergrad iht §3, 2 år
Master i havbrukhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/MAMAR.aspxMaster i havbrukMastergrad iht §3, 2 år
Master i havbruk - deltidhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/MAMD.aspxMaster i havbruk - deltidMastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur