Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Akvatisk biodiversitet og biogeografi

BIO5007

Beskrivelse av emnet

Biodiversitet i havet og ferskvann vil bli introdusert, inkludert hvor artsrike disse miljøene er sammenlignet med land. Alternative tiltak for biologisk mangfold, og hvorfor forvirring om hvor mange arter som eksisterer kompliserer estimater for utryddelsesraten.

Biogeografi er vitenskapen om hvordan jordas historie og nåværende miljø bestemmer artsdanning, habitatmangfold og biologisk mangfoldsmønster. Det gir både et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan biologisk mangfold har utviklet seg og har anvendelser for å bestemme hvor man skal ha naturreservater, spredning av invaderende arter og forutsi effekten av klimaendringer.

Viktige teorier, hypoteser, regler og konsepter som presenteres inkluderer: Øy biogeografi, kontinentaldrift, sammenheng, spredning, genflyt, Mid-domain model, Rapport's, Bejernick's (= Bass -Becking), endemisk, riker, biomer, økosystemer, habitater, dypvanns diversitet, miljønisje, effekter og årsaker til masseutryddelse.

Hvordan ledende informasjonsressurser for biologisk mangfold har utviklet seg og kan brukes, inkludert Global Biodiversity Information Facility, Ocean Biodiversity Information System, FishBase og AquaMaps, vil bli forklart. Praktiske øvelser vil involvere studenter ved å bruke disse ressursene til å studere utvalgte arter de er interessert i, for eksempel hvis de er truet, karismatiske, viktige matarter, skadedyrarter, keystone. Bruk av kategoriske dataanalysemetoder, som multivariate klynger og nevrale nettverksanalyser vil bli demonstrert.

Forkunnskapskrav

Adgang til emnet er begrenset til studenter som kvalifiserer for opptak til Master i biovitenskap.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene vil bli kjent med

  • mangfold av liv i marine og ferskvannsmiljøer, biogeografisk teori og begreper,
  • potensial og begrensninger i informasjonsressurser for biologisk mangfold for forskning og ledelse.

Ferdigheter:

  • Studentene skal vite hvordan de skal bruke forståelsen av hvordan biologisk mangfold opprettholdes i naturvern og invasiv artsforvaltning,
  • inkludert estimater av hvordan klimaendringer vil påvirke biologisk mangfold og biogeografi.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal kunne forklare og anvende sentrale teorier og begreper i biologisk mangfold og biogeografi, og
  • kunne analysere online databaser for biologisk mangfold for forskning og informasjonsadministrasjon.

Type emne

Master i biovitenskap:

Spesialiseringsemne marin økologi

Valgemne øvrige spesialiseringer

Undervisningsform

Forelesninger og praktisk oppgaver i analyse av biogeografiske data.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og praktiske oppgaver knyttet til analyse av biogeografiske data.

Emneevaluering

Evaluated annually by the students through course surveys. Evaluation is part of the university's quality assurance system.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig skoleeksamen 60%

Praktisk eksamen 40%

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
  • Praktisk eksamen , teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
  • Oppgave, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Inngår i følgende studier

 

 

Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/mabioMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur