Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

"Når det brenner" - formidling av risiko og krise

JOU5004

Å håndtere kriser, fra ulykker til terrorisme, krever sammensatt kompetanse som må bygges opp gjennom øving og kritisk refleksjon. Formålet med emnet er at studentene i tillegg til å lære om krisejournalistikk og -kommunikasjon skal få innblikk i ulike trusler mot samfunnssikkerhet og i hvordan risikovurderinger utføres. I en krisesituasjon kan journalister og kommunikatører komme til å befinne seg i roller som gjør dem til «motstandere», noe som kan forebygges ved at de får en inngående gjensidig forståelse av hverandres samfunnsoppdrag. Kurset vil bruke reelle caser, simuleringer og øvelser som del av undervisningen.

Beskrivelse av emnet

Emnet behandler teoretiske og praktiske utfordringer ved kommunikasjon i forbindelse med risikoanalyse og krisehåndtering,i tillegg til en bred innføring i mulige trusler samfunnet står ovenfor. Journalisters og kommunikatørers ansvar for allmennhetens risikoforståelse er sentral. Da er det avgjørende at disse yrkesutøverne vet hvordan de selv skal sørge for å ha et oppdatert situasjonsbilde i en stadig mer kompleks informasjonsvirkelighet. Her behandles sentrale teorier innen medieforståelse, om hvordan mediene og medielandskapet fungerer, og hvordan medier kan bli brukt og misbrukt innen strategisk kommunikasjon.

Emnet legger vekt på å gi en grundig innføring i sammenhengen mellom hvordan ulike trusler mot samfunnssikkerhet og stabilitet oppfattes, og hvordan disse kommuniseres til ulike målgrupper og i ulike sammenhenger. Emnet inneholder en praktisk øvingsdel, bygd opp omkring beredskapsøvelsen Øvelse Nord. Øvelsen gir innsikt i krisens ulike faser, og både journalisters og kommunikatørers arbeidsoppgaver, ansvarsområder og etiske avveininger i håndtering av krisesituasjoner Her får studentene innsikt i hvordan man kan arbeide selvstendig og sammen med andre med krisehåndtering, evaluering og læring som del av en organisasjons virksomhet.

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studiet Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Kostnader

Ut over kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur skal studenten dekke kostnader til reiser og opphold i forbindelse med samlinger og øvingsproduksjon. Studenten må også disponere følgende utstyr: Bærbar datamaskin (win/mac), smarttelefon og stillbildekamera med videofunksjon (helst også egen inngang for mikrofon). Det anbefales også å anskaffe programpakken Adobe CC.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om emnets tema innen samfunnssikkerhet og risikoforståelse.
 • har avansert kunnskap om hvilken rolle media og kommunikasjon spiller for samfunnssikkerhet og risikoforståelse.
 • har solid kunnskap om hvilke faktorer som påvirker risikovurdering og krisehåndtering, hvordan ulike beredskapssystemer er organisert og samvirker.
 • har solid kunnskap om lovverk og etiske rammer for både journalisters og kommunikatørers formidling av risiko og håndtering av krisesituasjoner.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan raskt skaffe oversikt over kunnskaps- og informasjonsbehov
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og gjennomskue forsøk på desinformasjon
 • behersker konkrete oppgaver knyttet til det å samle og dele informasjon i en krisesituasjon til ulike målgrupper på en sannferdig og etisk forsvarlig måte.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid, behersker sammensatte risikovurderinger, ulike fagområders uttrykksformer og er i stand til å bygge bro mellom disse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten, både muntlig og skriftlig.
 • behersker de studietekniske verktøyene som kreves ved nettbasert læring.

Type emne

Obligatorisk

Undervisningsform

Undervisning og veiledning ansikt til ansikt og via nettapplikasjoner.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Arbeidsmoduler med arbeidskrav

I løpet av emnet vil studenten delta på fem undervisningsmoduler/samlinger som hver har sitt hovedtema med underpunkter. Disse er dels organisert som webinarer, dels som fysiske samlinger på campus. Den femte modulen er eksamen.

Modulene kan eksempelvis organiseres slik:

1) Hvordan kommunisere risiko og krise? Bruk og misbruk av nyhetskriterier. Hvilken betydning har formidling av risiko og krise for politisk tillit og demokrati?

2) Sikkerhetsutfordringer i vår tid; krig/fred/terror; klimaproblematikk; pandemi, Fake News, konspirasjonsteorier, desinformasjon og påvirkningsoperasjoner, herunder hybride trusler.

Arbeidskrav 1: Gruppeoppgave: Basert på tilvalgspensum.

3) Krisekommunikasjon, roller, ansvar og hensyn. Etiske vurderinger. Hvor går grensa mellom sensasjon og samfunnsansvar, strategi og samfunnsansvar?

4) Øvelse Nord – gruppeoppgave med innføring i hva som kreves av beredskapsøvelsens og krisehåndteringens ulike roller: UKE 17. Deltakelse på denne er obligatorisk, siden det er en vesentlig del av læringsutbyttet å delta i krisehåndtering i praksis.

Arbeidskrav 2: Gruppeoppgave: Basert på erfaringer fra Øvelse Nord

Anbefalte forkunnskaper

Må også kunne lese faglitteratur på engelsk.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse

Sammensatt vurdering (SV). Vurderingsuttrykk: A-F. (Første gang vår 2023.)

Obligatorisk deltakelse (OD/-):

Deltakelse på Øvelse Nord (eller tilsvarende) med tilhørende seminarer. Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren i emnet. Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering.

Oppgave (OP/O):

To obligatoriske gruppeoppgaver i form av refleksjonsnotat (2000-2500 ord). Vurderes godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren i emnet. Arbeidskravene kan formuleres slik at de fungerer som grunnlagsmateriale for eksamen. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Muntlig gruppeeksamen (MU/M):

Eksamen, muntlig gruppepresentasjon på 30 min, deretter 30 min utspørring fra sensor.

Vurderes etter karakterregel A-F. Teller 100/100 av karakteren.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse - deltakelse på Øvelse Nord (eller tilsvarende) med tilhørende seminarer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - gruppe.
 • Arbeidskrav 1 - to gruppeoppgaver, hver på 1000 - 15000 ord, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - gruppe.
 • Muntlig eksamen - gruppe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeidhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/majouMaster i journalistikk og kommunikasjonsarbeidMastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeidhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/Sider/MAJOU.aspxMaster i journalistikk og kommunikasjonsarbeidMastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap