Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Analyse av (u)likheter – kjønn, klasse og etnisk relasjoner

SAM5018

I dette valgemnet analyserer vi med et tverrfaglig perspektiv kjønn, klasse og etnisitet/rase både som maktforhold som genererer ulikheter og identitetsmarkører som legemliggjøring, og manifestasjon av disse ulikhetene i menneskers hverdagsliv.

Beskrivelse av emnet

Kjønn, klasse og etnisitet/rase er sentrale kategorier i samfunnsvitenskapen for å utforske, forstå og analysere (u)likheter. Spørsmål om disse kategoriene berører flere pågående debatter både i Norge så vel som internasjonalt, som er knyttet til nasjonalstater, migrasjon, integrering og urfolksrettigheter. Dette emnet introduserer begrepet interseksjonalitet, og ulike analytiske tilnærminger for å gjøre interseksjonell analyse for å undersøke de komplekse fenomenene knyttet til ulikheter. I tillegg til å ta opp hvordan sosiale ulikheter ofte formes og samproduseres av flere kryssende sett av maktrelasjoner, diskuterer vi også om og hvordan visse ulikheter kan forsvinne og bli usynlige i og mellom kategoriene. Med et tverrfaglig perspektiv analyserer vi kjønn, klasse og etnisitet/rase både som maktrelasjoner som genererer ulikheter og identitetsmarkører som legemliggjøring, og manifestasjon av disse ulikhetene i menneskers hverdagsliv.

Adgangsregulering

Enkeltemnestudenter må møte følgende opptakskrav:

  • Søker må ha en bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet.
  • Søker må ha fullført en emnegruppe på minimum 80 studiepoeng innenfor samfunnsvitenskap med et vektet gjennomsnitt på C eller bedre.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha studierett på master i samfunnsanalyse (heltid).

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

• har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet/rase.

• har kritisk innsikt i de sosiale strukturer og prosesser som er knyttet til likestillings- og integreringsproblematikk.

• har omfattende kunnskap om både historiske og aktuelle teoretiske, metodiske og empiriske debatter om spørsmål om kjønn, etnisitet/rase og klasse.

• Har dyp innsikt i hvordan kategorier både (gjen)skapes, utfordres og vedlikeholdes over tid.

Ferdigheter

Studenten kan:

• presentere teoretiske perspektiver både muntlig og skriftlig.

• ta for seg hvordan eksisterende teoretisk og empirisk kunnskap om kjønn, etnisitet og klasse kan bidra til å generere ny innsikt om ulike former for sosiale ulikheter og tilhørende sosiale prosesser.

• sette de ulike perspektivene i forhold til den historiske og vitenskapelige utviklingen i de relaterte kunnskapsfeltene.

• kommunisere relevansen av de introduserte perspektivene på kjønn, etnisitet/rase og klasse, og kritisk reflektere over styrker og begrensninger ved disse perspektivene ved å analysere ulikheter, i ulike former, på ulike nivåer.

Kompetanse

Studenten:

• har grunnlag for å forstå og adressere perspektiver og problemstillinger vedrørende (u)likheter, maktforhold og mangfold.

• kan presentere og reflektere over temaene knyttet til kjønn, klasse, etnisitet/rase på en akademisk måte.

• kan bidra til de politiske og akademiske diskusjonene knyttet til de introduserte temaene i dette faget.

• kan bidra til sosiale innovasjoner innen relaterte praksisfelt.

Type emne

Teoriemne. Valgemne for studenter på Master i samfunnsanalyse (heltid).

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningene foregår primært på campus Bodø, bolkbasert (for å tilpasse de som har jobb ved side av studien), men kan kombineres med enkelte digitale undervisninger. Læringsaktiviteter vil hovedsakelig være forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Gruppearbeid med presentasjon er obligatorisk (se arbeidskrav)

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha noe kunnskap om sosiologisk perspektiv på sosial ulikheter eller teoretisk perspektiver fra feministisk og postkolonial studier, men det er ikke et krav.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

- Arbeidskrav:

Gruppearbeid (hver gruppe består av 4-5 studenter) med obligatorisk presentasjon for hele klassen. Gruppearbeid skal få kommentarer fra andre grupper (hverandrevurdering) og lærerne. Tema til gruppearbeid kan knyttes til pågående samfunnsdebatter som omhandler kjønn, etnisitet og klasse.Vurderes som godkjent/ikke godkjent.

- Eksamen:

Hjemmeeksamen (individuell), et essay på et gitt tema (en uke/7 dager, rundt 4000 ord). Vurderes A-F.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
  • Arbeidskrav - gruppearbeid (4-5 studenter) - presentasjon for hele klassen, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen - individuell, ca 4000 ord, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

SAM5019v1 Analyse av (u)likheter – kjønn, klasse og etnisk relasjoner - 10 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Master i samfunnsanalyse https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/maanalyseMaster i samfunnsanalyse Mastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø / Nettbasert Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap