Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Akvakulturproduksjon og miljøeffekter

BIO9002

Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spsiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i akvakulturproduksjon i hele verden, og dens miljøeffekter. Spesielt vektlegges oppdrett av laksefisk og hvordan miljøeffekter er styrende for forvaltning og teknologiutvikling.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap: kandidaten skal

  • ha en bred kunnskap og oversikt over arter i oppdrett og oppdrettspraksis over hele verden
  • ha inngående kunnskap om akvakulturs økologiske konsekvenser
  • ha inngående kunnskap om økologiske konsekvenser av oppdrett av laksefisk, og hvordan regelverk og teknologi utformes for å minske disse
  • ha bred kunnskap om de etiske utfordringene for bærekraftig utvikling knyttet til kommersielt oppdrett,

Ferdigheter: kandidaten skal

  • kunne anvende teknisk kunnskap og relevant informasjon fra forskning og utvikling på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger knyttet til akvakultur og dens miljøeffekter

Generell kompetanse Studenten skal

  • kunne kommunisere om de viktigste problemstillinger, utfordringer og løsninger innen akvakultur og miljøpåvirkning
  • kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, utveksle synspunkter og erfaringer og presentere kunnskapsbaserte meninger med andre.

Type emne

Valgfritt emne for PhD-studenter i akvatisk biovitenskap.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og seminarer. Undervisningen er samlingsbasert, og går over 5 dager.

Studenten må gi en presentasjon (30 min) om et bestemt emne, og moderere den påfølgende diskusjonen.

Anbefalte forkunnskaper

Master innen naturvitenskap

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Evalueringen av studentene er rapport-basert. Studentene skriver et essay i review- format om et valgt tema innenfor emnet, tolke og skrive en rapport. Studentene leverer rapporten en uke etter at tema er valgt.

Vurderingsordning

Hjemmeeksamen, individuell, 1 uker, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Pensumlitteratur

Lucas, JS and Southgate, PC 2003. Aquaculture. Farming aquatic animals and plants. Blackwell Publishing Co.ISBN 0-85238-222-7 Pillay, TVR. 1990. Aquaculture. Principles and practices. Blackwell science Ltd. ISBN 0-85238-202-2 Timmons, M.B et al. 2001. Recirculating aquaculture systems. Cayuga Aqua Ventures ISBN0-9712646-0- 0 Leknang. Aquaculture technology. Beveridge, M.1996. Cage aquaculture. Blackwell science Ltd ISBN 0-85238-235-9

Inngår i følgende studier

 

 

Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/drgabPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/DRGAB.aspxPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/DRGAB.aspxPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/Sider/DRGAB.aspxPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur