Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Amerikansk prosa siden 1945

SP229L

Beskrivelse av emnet

Amerikansk prosa siden 1945 er en dyptpløyende gjennomgang av sentrale verk innen den amerikansk litteraturen i etterkrigstiden. Gjennom å fokusere på et rikt utvalg av tekster innen en rekke prosagenre, så vel som en gjennomgang av relatert sekundærlitteratur, vil studenten komme til en ny forståelse av forfatterskapene til en rekke kanoniske amerikanske forfattere og hvordan de har både formet og blitt formet av sin samtid.

Adgangsregulering

Fullført Engelsk årsenhet (minst 45 ECTS), med mindre særlig tilltaelse er gitt av emneansvarlig. Åpent for internasjonale studenter ved Nord universitetet.

Forkunnskapskrav

Fullført Engelsk årsenhet (minst 45 ECTS), med mindre særlig tilltaelse er gitt av emneansvarlig. Åpent for internasjonale studenter ved Nord universitetet.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Grundig kjennskap til og forståelse av bakgrunnen for et vidt utvalg litterære tekster av amerikanske forfattere siden 1945
  • Bredt anlagt kunnskap om et utvalg sentrale amerikanske forfatteres biografier, samt den kritiske mottakelse av deres verk; forståelse av deres bidrag til postmodernismen som kunstnerisk bevegelse

Ferdigheter:

  • Gjennom grundig lesning av sentrale kanoniske verk, kunne frembringe relevante og faglig solide kritiske argumenter om amerikansk litteratur i etterkrigstiden
  • Evne til å reflektere kritisk over verk i flere genre og komme til uavhengige og relevante vitenskapelige konklusjoner, ved bruk av sekundærkilder hvor passende
  • Kunne plassere verk av amerikanske forfattere inn i en større sosiohistorisk sammenheng, mer spesifikt som uttrykk for postmodernismen

Generelle kompentanse:

  • Utforske emnematerialet på en uavhengig og kritisk måte
  • Utvikle en mer presis og elegant muntlig og skriftlig engelsk

Type emne

Obligatorisk.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt, seminar-basert undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Ansikt-til-ansikt, seminar-basert undervisning. Undervisningen vil bli delvis forelesninger, delvis seminarer, med oppfølgingsaktiviteter. Quiz og andre læringsaktiviteter må prøves, men ikke nødvendigvis bestås for å telle som godkjent.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Obligatorisk deltakelse (OD): 85% deltakelse i undervisning (godkjent/ikke godkjent)

Arbeidskrav (AK): 8 quizzer, 1 skriveaktiviteter, og 1 gruppearbeid (godkjent/ikke godkjent);

Hjemmeeksamen (HJ) Teller 100%, karakterskala A-F, varighet 2 uker

Obligatorisk deltakelse og arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
  • Obligatorisk deltakelse , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Arbeidskrav , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen, individuell, 14 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Advanced English Language and Literature: Autumn Packagehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/engadv1Advanced English Language and Literature: Autumn PackageHalvårsstudium og kortere
Bachelor i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/baengBachelor i engelskBachelor studium
Bachelor i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/BAENG.aspxBachelor i engelskBachelor studium
Advanced English Language and Literature: Autumn Packagehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/ENGADV1.aspxAdvanced English Language and Literature: Autumn PackageHalvårsstudium og kortere
Bachelor i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/BAENG.aspxBachelor i engelskBachelor studium
Advanced English Language and Literature: Autumn Packagehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/ENGADV1.aspxAdvanced English Language and Literature: Autumn PackageHalvårsstudium og kortere

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag