Studieplan

Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og økonomiske emner. Dette gir kandidatene en unik kompetanse med fokus på driftsoptimalisering som er relevant og ettertraktet i landbruksnæringa. Målet for studiet er å utdanne kandidater som i ulike roller kan bidra til å utvikle et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd. 

I første studieår lærer studentene om husdyras oppbygging, og om deres atferd, velferd og helse. I tillegg inngår emner som klima og bærekraft i landbruket, samt grunnleggende emner i matematikk, genetikk og kjemi. 

I andre og tredje studieår rettes fokus mot emner som husdyrernæring, fôrmidler, bygningsplanlegging og innendørsmekanisering, økonomi, landbrukspolitikk og husdyrproduksjon. Her vil kunnskaper fra tidligere emner kobles sammen og anvendes på landbruksfaglige problemstillinger. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver som gjennomføres i samarbeid med aktive gårdbrukere, vil studentene utvikle evnen til å analysere og planlegge husdyrhold under varierende betingelser.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som skrives i tredje studieår. Gjennom denne oppgaven får studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema.

Det tilbys totalt 3 valgemner i løpet av 4. og 6. semester som kan erstattes av andre relevante emner. Relevante emner kan f.eks plukkes fra studieprogram som naturforvaltning, sirkulær bioøkonomi eller økonomi og ledelse. Man kan også få godkjent tidligere fullførte emner fra Nord universitet eller andre universitet og høgskoler. Bytte av valgemner avklares med studieveileder. Merk at valgemnet MA116F Matematikk og statistikk for biologer må velges dersom man ønsker å kvalifisere for opptak til Master i Biovitenskap.

Studiested Steinkjer er en del av InnoCamp hvor universitetet er samlokalisert med virksomheter og organisasjoner tilknyttet landbruket. Dette gir oss en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et aktivt landbruksområde og flere øvinger og utferder legges til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens husdyravdelinger i undervisningen.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.  

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha bred kunnskap om husdyras anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • ha bred kunnskap om produksjonsøkonomi og bygningsløsninger innen husdyrproduksjonene, og om sentrale klimaspørsmål tilknyttet landbruket
 • ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • ha bred kunnskap om rammevilkårene for norsk landbruk og næringa sin betydning for samfunnet
 • kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrproduksjon og kunne oppdatere sin kunnskap innen det landbruksfaglige området

Ferdigheter

Etter fullført studium skal kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på landbruksfaglige problemstillinger
 • kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd og godt økonomisk resultat
 • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse landbruksfaglige problemstillinger
 • kunne bruke ulike verktøy og uttrykksformer for å analysere, planlegge og presentere optimale driftsopplegg for ulike husdyrslag

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha god innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre større, varierte arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kunne innhente, kvalitetssikre og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng og presentere dette for andre
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd
 • kjenne til nyskaping og nyskapingsprosesser og kunne relatere dette til tradisjonell landbruksdrift og til tilleggsnæringer på gårdsbruk

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Studiet kvalifiserer for kunnskapskrevende stillinger innen rådgivning og planlegging i husdyrsektoren, og til ulike jobber i de faglige organisasjonene i landbruket, i landbruksforvaltningen og i service- og foredlingsbedrifter som er orientert mot dyrehold og husdyrbruk. Mange kandidater fra studiet jobber f.eks. i Tine, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Norsvin og i landbruksforvaltningen i kommunene.

Studiet gir også en solid yrkesutdanning for husdyrbrukere som ønsker å drive et økonomisk forsvarlig husdyrhold basert på god dyrevelferd. Flere kandidater fra studiet driver egen gård.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for master i Biovitenskap eller Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til Biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester (alternativt 4. semester). Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Utenlandsopphold

Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet.

Studiet er tilrettelagt for utveksling i fjerde semester. For studenter på Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon er det særlig aktuelt å reise til utvalgte universiteter i Sverige (Swedish University of Agricultural Sciences), Nederland og USA.  

Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høre mer om mulighetene dine.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering av studentene skjer gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter. 

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Vi viser til lover og forskrifter.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og semesterevalueringer, samt av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Studieplanen kan endres årlig på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer