Studieplan

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil utdanne lektorer rettet mot trinn 8-13 i skoleverket. Målgruppen for dette studiet, er personer som ønsker å jobbe som lærere på ungdomsskole og videregående skole. Med særlig høy kompetanse på kroppsøving og idrettsfag.

Utdanningen skal være profesjonsrettet, relevant og praksisnær, slik at studentene starter sin yrkeskarriere med et godt grunnlag for utøvelse av lærerrollen. Undervisningen skal gi studentene muligheter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin videre profesjonsutvikling. Utdanningen skal bidra til at studentene opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og kan arbeide med endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. Nord universitet skal gjennom samarbeid, oppdatert kunnskap om skolen og yrkeslivet gi en relevant utdanning med en felles identitet i et profesjonelt fellesskap.

Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag følger nasjonale retningslinjer for lektorutdanninger 8-13, samt forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. For å sikre et særlig fokus, på profesjonsrettet fagkunnskap, vil deler av profesjonsfaget (fagdidaktikk), være direkte integrert i fag 1 og fag 2, mens pedagogikk er etablert som egne emner.

Retningslinjer for praksis finner du her

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap innenfor kroppsøving og idrettsfag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant matematikk eller norsk
 • Har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og ¿metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål innen kroppsøving og idrettsfag, samt matematikk eller norsk
 • Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • Har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan orientere seg i aktuell faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor kroppsøving og idrettsfag samt matematikk eller norsk
 • Kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i kroppsøving og idrettsfag under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generelle ferdigheter

Kandidaten

 • Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2022 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Yrkesmuligheter

Med femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert som lærer fra 8.klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk og/eller faglig kompetanse og god formidlingsevne.

Videre utdanning

Med femårig lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d) som i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høgskoler.

Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i utdanningen. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. 5. semester vil være anbefalt for utveksling til utenlandsk samarbeidspartener. I 5. semester skal studentene, i følge studieplan ha emnene «Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv» og «ferdighets-og prestasjonsutvikling i idrett».

Nord universitet har blant annet utvekslingsavtaler med University of Ljubljana og Western Sydney University.

Kostnader

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Levanger kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Levanger kommune (studiestedet). Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.

Studiet inneholder både bachelor- og masteroppgave.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en masteroppgave.

Programevaluering

Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieprogramansvarlig. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13, med tilhørende nasjonale retningslinjer, ligger til grunn for studiebeskrivelsen for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og er det forpliktende grunnlaget for programplanen, emnebeskrivelsene og plan for praksis.

I lærerutdanningene skal institusjonene vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr paragraf 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Eksamen eller prøve som ikke er avlagt etter denne forskriften, kan gi grunnlag for fritak (jfr paragraf 3-5 i Lov om universiteter og høgskoler). Fritak skal føres på vitnemålet. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må bestå av relevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i lektorutdanningen og skal omfatte fagdidaktikk og praksisopplæring.

Det kreves godkjent politiattest av alle som skal starte på en lærerutdanning (jfr forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning). Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man har levert godkjent politiattest.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Progresjonskrav

Studiet har følgende progresjonskrav: For å starte på 6. semester må første studieår være bestått. For å starte på 2.syklus (4. og 5. studieår) må 1.syklus være fullført (1., 2. og 3.studieår)

Praksis

I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.
Studiepoeng 300 Type studium Mastergrad iht §4, 5 år Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger