Studieplan

Lektorutdanning i samfunnsfag

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historieer både et yrkesrettet og akademisk studieprogram. Gjennom fem år gjennomfører studentene emner tilsvarende bachelor og master. Hovedvekten vil legges på historie (fag I). Som fag II kan studenten velge mellom engelsk ellerstatsvitenskap. Samtidig omfatter studiet inngående profesjonsrettede emner i pedagogikk og fagdidaktikk, i tillegg til i alt hundre dager praksis med kvalifisert veiledning.

Praksisdelen er fordelt mellom flere forskjellige emner og gjennomføres i løpet av de fire første studieårene. Siste studieår blir viet historie på masternivå og munner ut i en masteroppgave på 50 stp.

De fleste av emnene arrangeres som langsgående undervisning på campus, men noe undervisning er samlingsbasert, og noe er også tilgjengelig nettbasert. FSV legger vekt på å bidra til å skape et aktivt studiemiljø med kontinuerlig aktivitet på campus.

Studentene må ha fullført kursene på bachelornivå av lektorutdanningen med et vektet C i snitt før de kan gå videre til masternivå. Videre må studentene ha bestått foregående praksis for å kunne gå ut i ny praksisperiode.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor samfunnsfag og historie, og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant historiefaglig felt
 • har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan orientere seg i og anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier.
 • kan anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning på måter som gir gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan planlegge for og gjennomføre variert undervisning og dybdelæring innen fagområdene
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav

Du må enten ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2022 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Yrkesmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer til jobb som lektor i samfunnsfag og historie i videregående skole og på ungdomstrinnet. Utdanningen kan også gi grunnlag for å arbeide i andre sektorer, som for eksempel museum eller i offentlig forvaltning.

Videre utdanning

Gjennomført og bestått master gir grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. For mer informasjon om opptakskriterier, se Nords (FSV) utfyllende retningslinjer for ph.d.

Utenlandsopphold

På fag 2 statsvitenskap legges det til rette for utveksling i 6. semester (våresemesteret) i 3. studieår.

Følgende partnere anbefales for utveksling:

For fag 2 engelsk anbefales utveksling over to semestre (5. og 6. semester).

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Mer om utveksling Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise. Kontakt studieveileder Margit Konstanse Jensen (margit.k.jensen@nord.no) for ytterligere informasjon.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

For informasjon om reisetilskudd, se Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomføre praksisstudier ved Nord Universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet bruker forskjellige vurderingsformer - skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappeevaluering, oppgaver og muntlig.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen er masteroppgaven med muntlig (50 studiepoeng).

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Progresjonskrav

Det stilles progresjonskrav til praksis, og første praksisperiode må være bestått før neste praksisperiode.

Studenter må bestå bachelordelen av programmet med C i snitt for å kunne gå videre på masterdelen.

Skikkethet

Studentene er løpende underlagt skikkethetsvurdering jf. Forskrift om skikkethet i høyere utdanning.

Praksis

I løpet av de fire førstudie studieårene vil studentene gjennomføre 100 dager veiledet praksis.

Studiepoeng 300 Type studium Mastergrad iht §4, 5 år Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø