Studieplan

Master i musikk- og ensembleledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i Musikk ved Nord universitet er et samlingsbasert fulltidsstudium over to år. Studiet inneholder 60 studiepoeng pr. studieår.

I første studieår vil studentene få en innføring i Musikkvitenskapelig teori og metode , og få kjennskap til sentrale kvalitative, kvantitative og kunstfaglige forskningsmetoder og lære å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap.

I emnet Komponering og arrangering, lærer man å bruke et utvalg kompositoriske teknikker, inkludert improvisasjon, samt skriftlig og spontan arrangering, med tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper.

I «Musikk- og ensembleledelse» vil man bruke første studieår til å etablere en forståelse av praktisk arbeid med tilrettelegging av musikk for ulike typer ensembler, med et bredt musikalsk utvalg som inkluderer det samiske. Dette knyttes til emnet «Ensemble: teori, metode og praksis», der didaktiske, kulturpolitiske og læringsteoretiske perspektiver belyses og prøves ut.

Det er krav om obligatorisk prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager, for studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.

Studentene kan velge mellom to valgemner 2. studieår. Valgemnene gir en fordypning og bygger på elementer fra studiets første år.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Planlagte samlinger for neste studieår:

Samlinger 1.studieår:

Uke 34, 39, 44, 48, 4, 7, 11 og 17

Samlinger 2. studieår:

Uke 37: (12. – 16. september)

Uke 43: (24. – 28. oktober)

Uke 47: (24. – 25. november) NB: For de med valgemne Rytmisk korledelse, joik og tradisjonsmusikk – fordypning joik.

Uke 48: (30. november – 2. desember) NB: For de med valgemne Rytmisk korledelse, joik og tradisjonsmusikk – alle fordypninger.

Uke 49: (7. – 9. desember) NB: For de med valgemne Komponering for scene, film og TV.

Uke 5: (30. januar – 3. februar)

Uke 12: (20. – 24. mars)

Læringsutbytte

Kunnskap Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha avansert kunnskap om ensembleledelse og kunne anvende denne kunnskapen på nye områder
 • ha inngående kunnskap om arrangering og tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper
 • ha innsikt i ulike vitenskapelige og kunstfaglige metoder for empirisk og teoretisk basert kunnskapsproduksjon
 • kunne analysere musikkfaglige problemstillinger relatert til musikkpedagogikk og sosio-kulturelle perspektiver.

Ferdigheter Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne anvende en kritisk fortolkende tilnærming til sjangerforståelse som et grunnlag for å utvikle sin kulturelle kompetanse
 • kunne anvende relevante metoder for musikkfaglig forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk reflektert måte
 • kunne planlegge, lede og reflektere rundt musikkutøvelse i ulike sammenhenger

Generell kompetanse Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne reflektere rundt den ensembleleder-rollen, sett i forhold til kulturelle, pedagogiske og etiske utfordringer
 • kunne anvende avanserte kunnskaper om og ferdigheter i musikk til arbeidsoppgaver og i fremtidige prosjekter
 • kunne formidle sin musikkfaglige kunnskap og kommunisere godt som musikalsk leder og ressursperson i et lokalsamfunn
 • kunne vise evne til nytenkning innen innovasjons- og improvisasjonsprosesser innenfor sin valgte spesialisering

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

 • grunnskolelærerutdanning
 • bachelorgrad
 • cand.mag.-grad
 • annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
 • utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

 • integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet musikk eller
 • minimum 80 studiepoengs omfang eller fordypning i fag, emne eller emnegruppe i musikk av minimum 60 studiepoengs omfang, og 20 studiepoengs omfang innen pedagogikk og didaktikk. Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne mastergradsstudiet etter sitt 3. studieår, såfremt de oppfyller kravene til fordypning (som skissert over), til pedagogikk og elevkunnskap (og eventuelle obligatoriske undervisningsfag for GLU 1-7 eller GLU 5-10), har gjennomført bacheloroppgaven og minimum 80 dager praksis.
 • Manglende formell didaktisk kompetanse kan realkompetanse-vurderes.

Søkere vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/ prøvesang).

Opptaksprøven inneholder:

 • Spilleprøve (søker presenterer selvvalgt program inntil 10 minutter)
 • Samtale/intervju

Vi tar kontakt med alle søkere etter søknadsfristen for å avtale opptaksprøven.

Yrkesmuligheter

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Videre utdanning

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Utenlandsopphold

Valgemnene i 2.studieår vil lyses ut internasjonalt og undervisningen kan derfor foregå på engelsk.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt 2 studieår.

Eksempler på utvekslingsinstitusjoner:
Augustana University, USA
Vancover Island University, Canada
Pedagogishe Hochschule Freiburg, Tyskland

Kostnader

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Eksamen og vurderingsformer

Se emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelse.

Avsluttende eksamen

Se emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelse

Programevaluering

Det vil bli gjennomført evaluering i tilknytning til hver samling i det 1. studieåret. I tillegg vil begge klasser gjennomføre semestersvise evalueringer. Høstsemesteret i det 2. studieår vil studentene være med på den nasjonale evalueringen Studiebarometeret.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr. § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen.

Det kreves godkjent politiattest.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Praksis

Obligatorisk prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager, for studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.
Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger