Studieplan

Siviløkonom / Master of Science in Business

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Siviløkonomstudiet er et fulltidsstudium innen økonomi og administrasjon. Studieprogrammet gir en bred og anvendelig kompetanse for stillinger både i privat og offentlig sektor, og omfatter utdanning innen bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og metode. Dette femårige studiet er satt sammen av en tre-årig bachelor i økonomi og ledelse og en to-årig Master of Science in Business. Studenter som tas opp på det femårige programmet trenger ikke søke opptak til masterdelen av programmet (siste to år) forutsatt at studieprogresjonen er fulgt. De første tre årene må være fullført før de siste to kan påbegynnes.

De første tre årene av studieløpet utgjøres av bachelorløpet i økonomi og ledelse gir studenten grunnleggende og bred kunnskap og kompetanse innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og ledelse, og vitenskapelig metode. Programmet er et campusbasert heltidsstudieprogram med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering. Første studieår skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår kurs i matematikk, statistikk, bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Andre studieår gir en fordypning innenfor samfunnsøkonomi, strategi og ledelsesfag, og bedriftsøkonomiske emner innenfor regnskapsanalyse, verdsettelse, driftsregnskap, budsjettering, finansiering og investering. I tillegg inngår et valgfritt emne. Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor offentlig økonomi og finans, i tillegg til et emne innenfor anvendt metode. I det 5. semesteret får kandidatene frihet til å fordype seg innenfor en av profileringene. Tema for bacheloroppgaven skrives i tilknytning til den profileringen man har valgt. Siste semester gis en også muligheten til å velge et valgfritt emne. Tilbudet av valgfrie emner, henholdsvis valgfag (2. og 3. studieår) og profilering (3. studieår), vil kunne være forskjellig og variere mellom studiestedene fra år til år. Deler av undervisningen vil forutsette at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare De siste to årene av bachelordelen av studieløpet legger til rette for at studentene kan utforme eget studieløp. Med fire hovedprofiler og flere valgemner, og muligheten til å velge emner på kryss av hovedprofiler kan studentene utforme studieløpet fra egne interesseområder. Programmet legger også til rette for utvekslingsopphold ved internasjonale universiteter.

Vi tilbyr spesialisering innenfor fire hovedprofiler:

 • Økonomistyring
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Finansiering og investering
 • International virksomhet og markedsføring

I første semester av masterdelen av studieprogrammet gjennomføres obligatoriske emner som gir studentene breddekunnskap innenfor økonomisk-administrative fag, med avansert kunnskap om teoretiske perspektiver og modeller innenfor fagfeltene endringsledelse, strategisk analyse, verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, og forskningsmetodikk. Emnene utvikler ferdigheter til å kritisk evaluerer etablerte teorier, modeller, informasjon og dens kilder, og evnene til å belyse bedriftsøkonomiske forretningsstilfeller og problemstillinger med etiske grunnprinsipper. Kunnskaper og ferdighetene tilegnet i første semester videreføres og videreutvikles i andre semester gjennom selvvalgt hovedprofil. Hovedprofilen gir både bredde- og dybdekunnskap innenfor selvvalgt avgrenset profilområde. Studentene skal i tillegg velge ett emne fra en av de andre profilområdene for å tilegne seg avansert innsikt i teorier og modeller fra et annet fagområde og for å evne å forstå tverrfaglige problemstillinger. I tredje semester går studentene dypere inn i profilområdet, og skal forberedes på å kunne anvende forskningslitteratur og metodikk for et selvstendig forskningsarbeid. Dette semesteret tilbyr også en rekke valgemner som gir avansert innsikt i ulike fagtematikker. Tredje semester legger også til rette for utveksling til en av våre mange samarbeidsuniversiteter i verden. I siste semester av studieprogrammet arbeider studenten med et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid som skal belyse en bedriftsøkonomisk problemstilling gjennom utredning og bidrag til relevant forskningslitteratur. Ved bruk av egnet forskningsmetodikk for innsamling og analyse av empirisk data skal studentene bidra med implikasjoner til evaluering, nytenkning og innovasjoner i bedriftsøkonomiske forretningstilfeller. Undervisningsspråket for de første tre årene er norsk, mens det for de to siste årene hovedsakelig vil undervises på engelsk.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Beskrivelse av mål og læringsutbytte

Kunnskap

kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag
 • kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode
 • har kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse
 • innehar avansert bredde- og dybdekunnskap innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor fagene endringsledelse, strategisk analyse, og verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
 • innehar spesialisert kunnskap innenfor et selvvalgt avgrenset profilområde: Finans, økonomistyring, internasjonal markedsføring, eller innovasjon og entreprenørskap
 • har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • har kunnskap om relevante analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger med etiske verdier
 • holder avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og metodikk, og inngående kunnskap om forskningsetiske normer
 • innehar spesialisert kunnskap om fremgangsmåte, teknikker, og akseptabel progresjon for å gjennomføre og formidle et selvstendig empirisk forskningsprosjekt

Ferdigheter

kandidaten

 • kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger
 • kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål
 • kan anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare
 • er spesialisert på å analysere eksisterende vitenskapelige teorier og forskningsmetode innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, og evner å kritisk evaluere deres fortolkninger
 • evner å kritisk analysere og evaluerer etablerte sannheter, informasjon og informasjonskilder
 • er spesialisert på å innhente relevant forskningslitteratur og evner å sammenstille, analysere og evaluere litteraturen
 • holder spesialisert kompetanse i å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode
 • er spesialisert på å analyser, strukturere og formulere faglige resonnementer og argumenter
 • innehar spesialisert kompetanse på å gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

kandidaten

 • evner å fremstille et selvstendig analytisk vitenskapelig arbeid i tråd med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både skriftlig og muntlig
 • evner å anvende vitenskapelige teorier og modeller for å belyse forretningstilfeller og problemstillinger i praksis, ut fra etiske grunnprinsipper
 • evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter, og er bevisst på sin profesjons rolle i samfunnet med etisk bevissthet
 • er kompetent til å bidra i endrings -og innovasjonsprosesser innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger i en virksomhet
 • evner å anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter for og i samarbeid med ulike spesialiserte profesjoner i offentlig og privat sektor, og ideelle organisasjoner
 • er spesialisert på å analysere og evaluere forretningstilfeller med relevante verktøy for å løse praktiske problemstillinger
 • er spesialisert på å diskutere og formidle omfattende forretningstilfeller og et selvstendig forskningsprosjekt ved å anvende bedriftsøkonomiske uttrykksformer
 • evner å kommunisere og formidle faglige problemstiller og konklusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med andre spesialiserte profesjoner og allmennheten

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende programspesifikke krav:

Relevant arbeidserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, markedsføring, administrasjon eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Engelsk på nivå med generell studiekompetanse. Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Kravet til matematikk kan ikke realkompetansevurderes.

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og ledelse.

Yrkesmuligheter

HHNs siviløkonomutdanning gir deg en bred og anvendelig kompetanse som gir deg en stor bredde i jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor. Våre tidligere studenter jobber innen bank- og finansnæringen, innenfor regnskap og revisjon, industri og energi, og i departementer og andre offentlige institusjoner. Flere sitter i ledende stillinger, eller jobber som konsulenter, kontrollere og rådgivere. Flere av våre tidligere studenter har også, med stor suksess, utviklet egne selskap. HHN har opp gjennom årene utdannet flere tusen siviløkonomer, og mange av de befinner seg i dag i ledende stillinger i både norske og internasjonale selskap.

Videre utdanning

Siviløkonom/Master of Science in Business kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi ved HHN.

Utenlandsopphold

Som en del av bachelorløpet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Tredje studieår (enten hele eller et av semestrene) egner seg best for utenlandsopphold. Eksempler på institusjoner som tilbyr egnet utvekslingsopphold for programmet er: Kedge Business School i Frankrike Otto-Friedrich University Bamberg i Tyskland Wageningen University i Nederland Northern British Colombia, Canada. Se universitetets nettsider for mer informasjon, eller kontakt din studieveileder.

Studentutveksling

Som en del av masterløpet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Tredje semester egner seg best for utenlandsopphold.

Vi oppfordrer våre studenter å reise til en av våre partnerinstitusjoner. Hit kan du blant annet reise:

EUROPA

Frankrike: Kedge Business School - hovedprofil International Business

Irland: Dublin Business School - hovedprofil International Business

Tyskland: Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm - hovedprofil finansiering og investering

NORD-AMERIKA

USA: International Student Exchange Program (ISEP):

Universitetet er medlem I ISEP og våre studenter kan studere ved medlemsuniversiteter I USA. Det er rundt 140 ulike universiteter i USA å velge mellom. For mer informasjon se ISEP. Ta også kontakt med Internasjonalt kontor.

Canada: University of Northern British Columbia - hovedprofil International Business

AUSTRALIA:

Western Sydney University - hovedprofil finansiering og investering og International Business

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamen og vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, paper/prosjektoppgaver, casestudier og andre muntlige og skriftlige presentasjoner benyttes i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Progresjonskrav

Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste studieår. For å kunne starte på 3. studieår skal samtlige emner som inngår i studiets første år og minst 30 studiepoeng av emnene fra andre studieår være bestått. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med administrasjonen ved HHN. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser.

For å kunne starte på 4. året må alle emner fra de første tre årene være bestått.

Hele hovedprofilen må være bestått før studenten kan starte på masteroppgave.

I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Studiepoeng 300 Type studium Mastergrad iht §4, 5 år Språk
Engelsk og norsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested Bodø