Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

3.semester oppgave i spesialsykepleie

SYK355H

Beskrivelse av emnet

3.semesteroppgaven er en fordypningsoppgave innen spesialsykepleiefeltet der studenten tar utgangspunkt i en sykepleiefaglig erfaringsbasert problemstilling.  

Oppgavens fokus er å lage en forskningsoversikt (state of the art review) som beskriver nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne avgrense en ny tilnærming.

Forskningsoversikten kan danne et forprosjekt for utvikling av prosjektplan for en masteroppgave, eller som et fagutviklingsprosjekt rettet mot eget praksisfelt.

Forkunnskapskrav

Opptak på Master i spesialsykepleie.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

studenten skal:

  • ha avansert kunnskap om forskningsoversikt (State of the art review) innenfor spesialsykepleierens ansvarsområde.

Ferdigheter

studenten skal:

  • kunne bruke relevante metoder og utvikle en forskningsoversikt innenfor spesialsykepleierens ansvarsområde og kunne beskrive nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne avgrense en ny tilnærming på en selvstendig måte. 
  • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. 
  • kunne gjennomføre en selvstendig, avgrenset forskningsoversikt (state of the art reveiw) spesialsykepleierens ansvarsområde. 

Generell kompetanse

studenten skal:

  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
  • kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Type emne

Obligatorisk

Teoriemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesning, samlingsbasert, veiledning individuelt og i grupper heltid eller deltid.

Anbefalte forkunnskaper

Vitenskapsteori og metode 2, som gjennomføres 3.semester.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis

Ingen praksis

Eksamensbeskrivelse

Gradert vurderingsskala A-F. Vektes 100/100.

Arbeidet kan leveres i bearbeidet form en gang til ved vurderingen Ikke bestått. Etter 2 forsøk må kandidaten utarbeide en helt ny oppgave, jf. § 7-8 (1).

Vurderingsordning

Oppgave - individuell eller gruppe på 2 personer, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur

Pensum er under revisjon fram til 01.05.2018

Inngår i følgende studier

 

 

Master i spesialsykepleie https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/Sider/MASPESYK.aspxMaster i spesialsykepleie Mastergrad iht §3, 2 år
Master i spesialsykepleie https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/MASPESYK.aspxMaster i spesialsykepleie Mastergrad iht §3, 2 år
Master i spesialsykepleie https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/Sider/MASPESYK.aspxMaster i spesialsykepleie Mastergrad iht §3, 2 år
Videreutdanning i operasjonssykepleiehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2016h/Sider/VOP.aspxVidereutdanning i operasjonssykepleieVidereutdanning lavere grad
Master i spesialsykepleie https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2016h/Sider/MASPESYK.aspxMaster i spesialsykepleie Mastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap