Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Ex. Phil. Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

FIL1001

Beskrivelse av emnet

For å utvikle bærekraftige samfunn i en verden som preges av økende kompleksitet er kunnskap om vitenskapenes tenke og arbeidsmåte, etikk og politiske ideologier viktig for å utøve ansvarlig medborgerskap. Evne til å skille mellom vitenskapelig kunnskap og andre former for kunnskap. Forståelse for hvordan politiske ideologier påvirker utviklingen av samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap om urfolks forståelse av naturen utgjør et viktig bidrag i utviklingen av bærekraftige samfunn. Det blir lagt vekt på utvikling av evne til kritisk refleksjon over problemstillinger i lys av filosofisk kunnskap og forståelse. Kurset utvikler og formidler kunnskap, forståelse og ferdigheter som er relevant for videre studier og arbeidslivet.

Adgangsregulering

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling eller Bachelor i regnskap.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdet,

 • Vestlige og ikke-vestlige filosofiske tradisjoner som inngår i pensum
 • Posisjoner innenfor etikk
 • Retninger innenfor politisk filosofi
 • Urfolks kultur og erfaringsbaserte kunnskap
 • Ulike samfunns- og naturvitenskapelige tenkemåter
 • Fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet


Ferdigheter

Studentene kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg:

 • Redegjøre for sentrale filosofiske tradisjoner, teorier og ideer med relevans for dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer
 • Gi en filosofisk redegjørelse for faglige og praktiske problemstillinger
 • Reflektere over egne erfaringer i lys av filosofisk kunnskap
 • Være kritisk til bruk av informasjonskilder og stille spørsmål ved etablerte sannheter

Generell kompetanse

Studentene kan kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer:

 • Identifisere, analysere og utarbeide velbegrunnede løsningsforslag forankret i filosofisk innsikt på samfunnsrelevante utfordringer
 • Reflektere kritisk over egen rolle som ansvarlig samfunnsborger
 • Delta aktivt i samfunnsdebatten om etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen er en blanding av forelesninger, dialoger (i gruppe og plenum), praktiske øvelser og video/film. Deltakerne forventes å ta ansvar for egen læring gjennom engasjert deltakelse i de ulike aktivitetene og arbeidsoppgaver mellom samlingene.

Hjelpemidler til eksamen

Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Oppgave - gruppe, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner

EX120Ev1 Examen Philosophicum - 7.5 studiepoeng.
EX124Ev1 Exam Philosophicum - Novo - 7.5 studiepoeng.
FIL1000v1 Exam Philosophicum - Novo - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensum finnes i Leganto.

Inngår i følgende studier

 

 

Bachelor i regnskap https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/baregnBachelor i regnskap Bachelor studium
Årsstudium i husdyrvelferdhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/099Årsstudium i husdyrvelferdÅrsstudium
Årsstudium i naturforvaltninghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/223Årsstudium i naturforvaltningÅrsstudium
Bachelor i naturforvaltninghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/224Bachelor i naturforvaltningBachelor studium
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjonhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/321Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjonBachelor studium
Bachelor i dyrepleiehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/badyrBachelor i dyrepleieBachelor studium

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø, Steinkjer og Mo i Rana Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen