Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Design og metode - metodologiske tilnærminger

PRO9013

Emnet gir kunnskap om forskningsdesign, samt kvantitativ og kvalitativ metode.

Beskrivelse av emnet

Emnet vil gi kunnskap om og kompetanse innenfor:

 • Forskningsspørsmål og spørsmålshierarkier
 • Sammenheng mellom forskningsspørsmål, epistemologi, design, metode og forskningsetiske implikasjoner
 • Forskningsdesign – kvantitative og kvalitative design
 • Utvelgelse av informanter, kvalitativ og kvantitativ representativitet, det unike og det generaliserbare
 • Sentrale metodologiske begreper – bl.a. operasjonalisering, validitet og reliabilitet, induksjon og deduksjon m.fl.
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – muligheter og begrensninger

Før kurset forutsettes det at deltagerne sender inn et notat om eget prosjekt som vil være sentralt i kurset. Dette skal omfatte: «Hva er kjernen i mitt prosjekt? Sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg».

Deltagerne gir en kort presentasjon av notatet og deltar aktivt i felles diskusjoner.

Forkunnskapskrav

Det kreves normalt master av 120 sp omfang. Studenter ved ph.d. i profesjosnvitenskap prioriteres. Emnet kan også tas av studneter ved andre ph.d.programmer. I tillegg må deltakerne enten ha et godkjent doktorgradsprosjekt eller en skisse til et forskningsprosjekt som de kan ta utgangspunkt i og jobbe videre med under selve kurset.

Kostnader

Ingen kostnader ut over relevante bøker og semesteravgift

Læringsutbytte

Kunnskap


Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for eget fagfelt.
 • Har inngående kunnskap om og forståelse for metodologiske valg og utfordringer knyttet til ulike typer forskningsspørsmål, data og empiri.
 • Har inngående kunnskap om kravet til reliabilitet og validitet i kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • Har kunnskap om grunnleggende begreper og praktisk bruk av beregningsmetoder innen statistikk.


Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan formulere og videreutvikle en adekvat relasjon mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner og forskningsmetode i eget prosjekt.
 • Kan begrunne og formidle valg av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemetode for eget prosjekt.
 • Kan kritisk analysere, drøfte og utfordre forskningsmetodologi relatert til egen og andres forsking.
 • Kan analysere data ved hjelp av statistisk programvare.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan kritisk diskutere og ta standpunkt til bruk av ulike metoder innen forskning og fagutvikling innen eget fagfelt.
 • Kan formidle forskningsdesign, forskningsetiske implikasjoner, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for eget fagfelt.
 • Kan vurdere potensialet for innovasjon innen eget forskningsområdet.

Type emne

Emnet er obligatorisk for studenter på ph.d. i Profesjonsvitenskap. Emnet er valgfritt for andre

Undervisningsform

Forelesninger og seminarer på campus eller digitalt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Kurset kombinerer flere undervisnings- og læringsformer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, studentpresentasjoner og seminar-aktiviteter med tilbakemelding og diskusjon. I tillegg gjøres obligatorisk arbeidskrav knyttet til eget forskningsprosjekt.

Dersom det er deltakere på emnet som ikke snakker skandinaviske språk, så skal emnet avholdes på engelsk..

Aktiv deltakelse i kurset er obligatorisk.

Emneevaluering

Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Obligatorisk oppmøte (OD)

 • All undervisning er obligatorisk. Dersom studenten er tilstede mindre enn 80%, men mer enn 60%, så må hun/han gjennomføre en kompensatorisk oppgave (form og omfang avtales med emneansvarlig).

Obligatorisk arbeidskrav (AK)

 • Skriftlig og muntlig presentasjon av eget Ph.d.-prosjekt:

  • Studenten skal innen 16. april levere et notat med tittelen: «Hva er kjernen i mitt prosjekt?», hvor hun/han beskriver sentrale forskningsspørsmål, metodologiske utfordringer og metodevalg i eget Ph.d.-prosjekt. Format: maks 3 sider, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Under kurssamlingen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av eget prosjekt med utgangspunkt i det innleverte notatet.
 • Skriftlig besvarelse av oppgaver i statistikk:

  • Studenten skal løse og skriftlig besvare statistiske oppgaver som deles ut under kurset.
 • Muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d.-avhandling:

  • Studenten skal gi en muntlig presentasjon (10 min) av design og metode i en selvvalgt Ph.d.-avhandling. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i eget granskningsskjema som deles ut under kurset.
 • Skriftlig notat som utgangspunkt for muntlig høring:

  • Etter kurssamlingene reviderer og videreutvikler studenten sitt notat «Hva er kjernen i mitt prosjekt?» som ble levert som arbeidskrav 1. Format: ca. 1000 ord inklusiv referanser, 12 pkt, 1,5 linjeavstand. Notatet redegjør for og diskuterer forskningsspørsmål i eget prosjekt samt avledete metodologiske utfordringer knyttet til design og forskningsmetode.

AK vurderes til Godkjent/Ikke godkjent

Muntlig eksamen av prosjektet – (MU)

 • Muntlig høring av levert notat gjennomføres på oppgitt dato. Tidspunkt oppgis i god tid.
 • Eksamen er individuell. Innlevert notat danner utgangspunkt for muntlig høring med en ekstern og en intern sensor som varer 30 min. De første 20 minuttene avsettes til at kandidaten presenterer notatet. Hvis kandidaten ønsker det, kan presentasjonen skje med støtte i et kort notat/powerpoint. Resterende tid er avsatt til spørsmål der sensorene stiller spørsmål.

Vurdering av muntlig eksamen: Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
 • Obligatorisk deltakelse min. 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - skriftlig/muntlig presentasjon av egen Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - oppgave statistikk, teller 0/10 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - muntlig presentasjon av selvvalgt Ph.d, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - skriftlig notat, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Muntlig eksamen, individuell, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner

PR415Hv1 Metodologi og forskningsdesign - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Cohen, L. Manion, L., Morrison, K. (2018) Research Methods in Education 8th ed. Taylor & Francis group (916 s).

Selvvalgt pensum ut fra deltakerens tema.

Ressurslitteratur

Carter, S. M. & Little, M. (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research. Qualitative Health Research, 17(10), 1316-1328. https://doi.org/10.1177/1049732307306927

Creswell, J. W. & Poth C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4:th ed.). Sage Publications

Dicicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical education, 40(4), 314–321. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x

Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22(1), 129-152. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity. Human kinetics.

Inngår i følgende studier

 

 

Ph.d. i profesjonsvitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/drgprPh.d. i profesjonsvitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i profesjonsvitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/drgpr.aspxPh.d. i profesjonsvitenskapDoktorgrad, tidsnormert

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag