Emnebeskrivelse for studieåret 2025/2026

Bacheloroppgave

SYK2014

Avsluttende oppgave i sykepleie som skal omhandle sentrale temaer, prosesser og problemstillinger innenfor sykepleiefaget.

Beskrivelse av emnet

Bacheloroppgaven skal dokumentere studentens evne til å arbeide med en sykepleiefaglig problemstilling gjennom å anvende relevant teori og metode som grunnlag for kunnskapsbasert praksis innenfor rammen av forskjellige metodiske tilnærminger inspirert av forskningsprosessen. Resultater fra utviklings- og forskningsarbeid, samt forskningsbasert litteratur av relevans for problemstillingen anvendes.

Forkunnskapskrav

Alle emner fra 1. til og med 7. semester, bortsett fra SYK2013 Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling, må være bestått for å kunne påbegynne emnet, med unntak hvis følgende situasjon:

Ved sykdom, ikke bestått praksis, eller hvis andre særskilte forhold tilsier det, kan en av praksisperiodene på 6.-7. semester overføres til påfølgende høst. Dette innebærer forsinkelse i studiet ettersom det aktuelle praksisemnet forskyves til kommende høst.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser i sykepleie, samt verktøy og forskningsmetoder i utarbeidelsen av bacheloroppgaven.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sykepleie
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor prosjektarbeid i sykepleie

Ferdigheter

 • kan formulere en sykepleierelevant problemstilling
 • kan gjøre rede for et sykepleiefaglig perspektiv og anvende perspektivet i refleksjon og diskusjon av en problemstilling
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en sykepleiefaglig problemstilling
 • kan anvende sykepleiefaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på en teoretisk/praktisk problemstilling og begrunne valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og sykepleieetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre et sykepleiefaglig prosjekt som strekker seg over tid som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og akademisk skriving
 • kan skriftlig formidle sentralt sykepleiefaglig fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i sykepleie

Type emne

Obligatorisk teoriemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, seminar, egenstudier, veiledning og arbeidskrav

AK - arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler.

Praksis

Ingen praksis.

Eksamensbeskrivelse

O - Bacheloroppgaven skrives i grupper på to studenter.

Etter at studentene har valgt tema for oppgaven, vil de bli tildelt en veileder.

AK - Arbeidskrav 1, skriftlig innlevering problemstilling og tidsplan. Vurderes til godkjent/ikke godkjent og settes som vilkår for å få karakter i emnet.

AK - Arbeidskrav 2, fremlegg av foreløpig prosjektbeskrivelse på seminar. Vurderes til godkjent/ikke godkjent, settes som vilkår for å få karakter i emnet.

AK - Arbeidskrav 3, prosjektbeskrivelse (3-5 sider). Vurderes til godkjent/ikke godkjent, settes som vilkår for å få karakter i emnet.

OD - Obligatorisk veiledning 2 ganger pr. gruppe. Godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse, veiledning min.2 pr oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, skriftlig innlevering av problemstilling og tidsplan, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, framlegg av foreløpig prosjektbeskrivelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, prosjektbeskrivelse 3-5 sider, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Oppgave, bacheloroppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

SYK2006v1 Bacheloroppgave - 15 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Bachelor i sykepleie, deltid - 4 århttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/basydBachelor i sykepleie, deltid - 4 årBachelor studium
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 århttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/BASYD.aspxBachelor i sykepleie, deltid - 4 årBachelor studium
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 århttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/basyd.aspxBachelor i sykepleie, deltid - 4 årBachelor studium

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2026
Språk Norsk Studiepoeng 15,0 Studiested Vesterålen Ansvarlig fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap