Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Amerikanske studier for Bachelor i engelsk

SP172L

Beskrivelse av emnet

Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den amerikanske litteraturhistorien så vel som å gi ham eller henne en forståelse for de forskjellige sosiale, kulturelle og historiske kontekster for hvert verk. I tillegg vil studenten bli introdusert for et rikt utvalg amerikansk ungdomslitteratur satt inn i en litteraturteoretisk og didaktisk sammenheng.

Adgangsregulering

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon
 • ha kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • ha kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • ha kjennskap til noen varianter av engelsk
 • ha kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen
 • ha kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter

Ferdigheter:

 • kunne bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
 • kunne bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kunne legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
 • kunne velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
 • kunne analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kunne tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
 • kunne tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kunne arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

Generell kompetanse:

 • kunne vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Type emne

Obligatorisk innenfor studieprogrammene Bachelor engelsk og Årsstudium engelsk. Tilbys også som valgfritt emne utenfor disse programmene.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Det gis også veiledning.

Anbefalte forkunnskaper

Selv om studiets formelle faglige forutsetning bare er generell studiekompetanse, vil det likevel være er klar fordel å kunne starte studiet med språklig ferdighet som etter fordypningsfag i engelsk ved videregående skole, dvs. 5 uketimer fordypning også andre året ved videregående skole, med karakter 4 eller bedre.

Emneevaluering

Emnet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Obligatorisk deltakelse (OD): Deltakelse undervisning (minimum 85%): Godkjent / Ikke godkjent

Arbeidskrav (AK): 3 Nettseminarer: Delta digitalt i faglige diskusjoner ved å skrive minimum 1 faglig innlegg som en kommentar på et gitt tema, samt kommentere innleggene til medstudenter. Godkjent / Ikke godkjent

HJ: Hjemmeeksamen, varighet 1 uke, karakterregel A - F, teller 33/100

MU: Muntlig eksamen, varighet 1 time, karakterregel A - F, teller 67/100

Obligatorisk deltakelse og arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse - 85% deltakelse i undervisning, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - 3 nettseminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen, 2 uker, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Muntlig eksamen, 1 timer, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

SP109L-003v2 Amerikanske studier - muntlig eksamen - 10 studiepoeng.
SP121Lv1 Ungdomslitteratur - 5 studiepoeng.
SP109Lv1 Amerikanske studier - 10 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Bachelor i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/baengBachelor i engelskBachelor studium
Årsstudium i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/3enÅrsstudium i engelskÅrsstudium
Experience English Language and Literature: Spring Packagehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/engexp2Experience English Language and Literature: Spring PackageHalvårsstudium og kortere
Bachelor i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/BAENG.aspxBachelor i engelskBachelor studium
Experience English Language and Literature: Spring Packagehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/Sider/ENGEXP2.aspxExperience English Language and Literature: Spring PackageHalvårsstudium og kortere
Årsstudium i engelskhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/3EN.aspxÅrsstudium i engelskÅrsstudium

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 15,0 Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag