Studieplan

Spesialpedagogikk, inkludering og relasjoner -oppvekst

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet skal bidra til å gi studentene inngående kunnskaper om og overordnede perspektiver på det spesialpedagogiske fagfeltet.

Studiet skal gi grunnlag for å videreutvikle studentenes forståelse for og evne til analyse av komplekse spesialpedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i både individ- og systemperspektiv. Det legges vekt på å utvikle en spesialpedagogisk kompetanse som både kan anvendes i planlegging, gjennomføring, evaluering og analyse av tiltak. Denne kompetansen skal også være en ressurs i veiledning, i forebyggende arbeid og i å skape inkluderende fellesskap og gode læringsmiljø i skole og barnehage.

Feltarbeid inngår - i tilknytning til en oppgave.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Vår 2023:

SPD5019 Inkludering

 • Samlinger i ukene 4, 9 og 16. Tidspunkt: mandag og tirsdag kl.09.00-15.00
 • Digital undervisning ukene 6 og 12. Tidspunkt: mandag kl.09.00-14.00
 • Digital undervisning uke 15. Tidspunkt tirsdag kl.09.00-14.00

SPD5020 Relasjoner og oppvekst

 • Samlinger i ukene 4, 9 og 16. Tidspunkt: onsdag og torsdag kl.09.00-15.00
 • Digital undervisning ukene 6 og 12. Tidspunkt: mandag kl.09.00-14.00
 • Digital undervisning uke 15. Tidspunkt onsdag kl.09.00-14.00

Læringsutbytte

Inkludering

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap og forståelse for betydningen av utvikling av helhetlige tilbud med kontinuitet og sammenheng, i både i barnehage og skole
 • Har inngående kunnskaper om prosedyrer og prinsipper for koordinering og tverrfaglig samarbeid rundt barn med særskilte behov
 • Har inngående kunnskap om relasjonsforholdet mellom teori, knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen
 • Skal ha kunnskap om de vanligste diagnoser/kategorier innenfor psykisk utviklingshemming og nevropsykologiske vansker som ADHD/ADD, Tourette, autismespekterforstyrrelser, epilepsi m.m.
 • Har inngående kunnskap om stigmatiseringsprosesser som fører til ekskludering og hvordan man bør intervenere i disse prosessene

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan analysere utfordringer knyttet til koordinering og samarbeid rundt barn med ulike utfordringer, og bidra til samordnede og helhetlige tiltak på både individnivå og systemnivå
 • Har teoretisk og praktisk kunnskap
 • Kan analysere praktiske og teoretiske tilnærminger i pedagogisk virksomhet med vekt på inkludering og likeverd
 • Kan anvende teoretisk og praktisk kunnskap og praktisk skjønn innen sakkyndighetsarbeid og i aktuelle dokument knyttet til denne prosessen

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø, identifisere hemmende og fremmende faktorer for mestring i barnehage og skole, og veilede andre i dette.
 • Kan analysere og begrunne praktiske løsninger på dilemmaer og utfordringer i spesialpedagogisk praksis og forskning og kunne bruke forskning og teori til å analysere begreper knyttet til inkludering og ekskludering.
 • Kan anvende sine teoretiske og praktiske kunnskaper om tilrettelegging for barn med ulike utfordringer, på både individ og systemnivå og kan bidra til å støtte kollegaer faglig og sosialt og etablere gode samarbeidsrutiner rundt barn med særskilte behov
 • Kan analysere og reflektere kritisk over egen spesialpedagogisk yrkesrolle og utøvelse av spesialpedagogisk arbeid, og diskutere faglige problemstillinger innenfor emneområdet, både med spesialister og allmennheten
 • Har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger som kan anvendes innen veiledning og rådgiving.

Relasjoner og oppvekst

KUNNSKAP

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om og forståelse for barn i vanskelige livssituasjoner som kan ha opplevd kriser og traumer, relasjonsbrudd med nære omsorgspersoner, flukt og migrasjon, vold og overgrep.
 • Har god kunnskap om barns rettigheter til psykisk helsehjelp
 • Har kunnskap om skolevegring og hva som kan kjennetegne forebyggende, utløsende og opprettholdende faktorer samt faktorer som kan snu negativ utvikling og øke tilstedeværelsen.
 • Har avansert kunnskap om sentrale teorier knyttet til sosiale og emosjonelle vansker
 • Har inngående kunnskap om og forståelse for betydningen for god kommunikasjon og godt samarbeid med foresatte

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere, planlegge, gjennomføre og reflektere over sosioemosjonelle tiltak og tilbud med utgangspunkt i forskning og erfaringsbasert kunnskap
 • Kan kommunisere konstruktivt i samhandling og i samarbeid med barn og deres familier, også de krevende/vanskelige samtalene
 • Kan anvende ulike metoder for å legge til rette for positiv utvikling hos barn på det sosioemosjonelle utviklingsområdet
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Kan analysere dagsaktuelle og sentrale spesialpedagogiske og yrkesetiske problemstillinger
 • Kan selvstendig analysere, evaluere og kritisk reflektere over arbeidsformer i det spesialpedagogiske feltet og innehar endrings- og utviklingskompetanse for å møte fremtidens barnehage og skole
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse og andre instanser for å bidra til å avdekke og sette inn tiltak rettet mot vold- og overgrepsproblematikk
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å fremme barnehagen og skolens psykososiale miljø for å kunne utvikle gode læringsbetingelser for alle barn
 • Har avansert kunnskap om barns sosiale og emosjonelle utvikling, og kan anvende denne i spesialpedagogisk sammenheng

Opptakskrav

For opptak kreves en pedagogisk- /sosialpedagogisk bachelorgrad.

Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak: Allmennlærere, grunnskolelærere, barnehagelærere, førskolelærere, lektorer, faglærere, praktisk-pedagogisk utdanning, barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere eller tilsvarende utdanning av 3 års varighet.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.

Yrkesmuligheter

Studiet gir deg kompetanse for arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov, i for eksempel barnehager, skoler, sykehus og hjelpeapparat.

Videre utdanning

Spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og tidlig innsats samt Spesialpedagogikk, inkludering, relasjoner og oppvekst kan inngå i Mastergrad i tilpassa opplæring med fordypning i spesialpedagogikk.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Kostnader

Det må påregnes kostnader i forbindelse med reise til og fra feltarbeid. Permisjon fra eventuell jobb forutsettes. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Det er ingen studieavgift utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Se nærmere informasjon i emnebeskrivelsen.

Avsluttende eksamen

Emnet har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsen gir detaljert informasjon.

Programevaluering

Studiet evalueres i tråd med retningslinjer.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Skikkethet

I tråd med sentral forskrift om skikkethet, har universitetet en fortløpende vurdering av studentens skikkethet gjennom studiet.

Praksis

Ingen obligatorisk praksisopplæring.

Obligatorisk feltarbeid i tilknytning til oppgave i emnet Relasjoner og oppvekst.

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning høyere grad Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested