Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Samfunnsfag 1

SAM1012

Er du lærer og ønsker samfunnsfag i fagkretsen? Ønsker du samfunnsfag som en del av en bachelor- eller mastergrad? SAM1012 passer for deg som ønsker forskningsbasert og oppdatert kunnskap om innhold og undervisning i samfunnsfag etter den nye læreplanen.

Beskrivelse av emnet

SAM1012 dekker et bredt spekter av samfunnsfaglige tema og samfunnsfagdidaktiske metoder, med hovedfokus på lokale og nasjonale forhold.

Studiet er nettbasert. Sammen med SAM1013 utgjør SAM1012 et årsstudium i samfunnsfag.

SAM1012 gir grunnlag for undervisning, formidling og utviklingsarbeid, både i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner.

Forkunnskapskrav

Studiet er åpent for for alle som har generell studiekompetanse.

Kostnader

Utover semesteravgift, pensumlitteratur og feltarbeid/ekskursjoner forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag, og fagets plass i Fagfornyelsen, og nyere samfunnsfagdidaktikk. 
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige begreper, teorier og metoder
 • har kunnskap om oppvekst i Norge i dag, i et sosialt, økonomisk og teknologisk perspektiv
 • har kunnskap om det norske politiske systemet og kan kople dette opp mot skolens demokratiopplæring
 • har kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, medborgerskap, og demokrati, og kjenner sentrale didaktiske prinsipper for demokratiundervisning
 • har kunnskap om natur- og kulturlandskapet, og hvordan landskapet er påvirket av både natur- og samfunnsprosesser 
 • har kunnskap om utvalgte historiske perioder i Norge
 • har kunnskap om nyere norsk historie - spesielt hvordan det moderne norske samfunnet har vokst fram
 • har kunnskap om klima- og miljøspørsmål
 • har kunnskap om urfolks og nasjonale minoriteters historie og levekår i Norge, med særlig vekt på samene
 • kjenner til sentrale perspektiv på flerkulturell og antirasistisk undervisning

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring og formidling
 • kan arbeide med samfunnsverdier og holdninger i opplæring og formidling
 • kan bruke og kritisk vurdere digitale verktøy, læremidler og kilder i opplæringen
 • kan arbeide med ulike kilder, på ulike arenaer og med ulike metoder slik at samfunnsfagundervisningen kan gjøres utforskende 
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper
 • kan kritisk vurdere egen undervisning i henhold til samfunnsfagdidaktiske prinsipper

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

Type emne

Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert, og forutsetter aktiv digital deltagelse gjennom studieåret. Aktiv deltakelse og dialog er nødvendig for å kunne oppnå emnets læringsutbytter. Dette gjelder også gjennomføring og presentasjon av arbeidskrav. (AK)

I tillegg til nettaktivitet vil det gis tilbud (frivillig) om ekskursjoner, institusjonsbesøk og praktiske arbeid.

Det vil bli gitt fire arbeidskrav i løpet av semesteret.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til studiet.

Eksamensbeskrivelse

Sammensatt vurdering (SV)

Arbeidskrav (AK) 

Fire arbeidskrav, som vil kunne være både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Vurderingsuttrykk: Godkjent/ Ikke godkjent.

Den endelige karakteren i emnet er satt sammen av to eksamenskomponenter:

Semesteroppgave (OP/O). Individuell semesteroppgave. Vurderingsuttrykk A-F. Vektes 40 prosent av endelig karakter.

Muntlig (MU/M). Individuell muntlig eksamen, gjennomført digitalt. Vurderingsuttrykk A-F. Vektes 60 prosent av endelig karakter.

Begge eksamenskomponenter må være bestått for å få endelig karakter i emnet, samt at alle arbeidskrav må være godkjent.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Muntlig eksamen, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

SAM1001v1 Samfunnsfag 1A, 5-10 - 7.5 studiepoeng.
SAM2001v1 Samfunnsfag 2A, 5-10 - 7.5 studiepoeng.
SAM1007v1 Samfunnsfag 1, 5-10 - 15 studiepoeng.
SAM1011v1 Samfunnsfag 1A 1-7 - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensum i Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Årsstudium i samfunnsfaghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/60samÅrsstudium i samfunnsfagÅrsstudium
Årsstudium i samfunnsfaghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/60SAM.aspxÅrsstudium i samfunnsfagÅrsstudium
Årsstudium i samfunnsfaghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/60SAM.aspxÅrsstudium i samfunnsfagÅrsstudium

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Norsk Studiepoeng 30,0 Studiested Levanger / Nettbasert Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag