Studieplan

Årsstudium i friluftsliv

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Friluftsliv årsstudium skal gi studentene grundig innføring i faget friluftsliv. Formålet med studiet er å øke studentenes forståelse om friluftsliv som kulturell fenomen og videreformidle friluftslivets verdier og tradisjoner. Studiet gir også grunnlag for å veilede og undervise ulike målgrupper i friluftsliv i ulike årstider.

Studiet gjennomføres både i Bodø og Levanger, med medfølgende lokale tilpasninger. Emnebeskrivelsene, læringsutbytte og vurderingsformene er felles på begge studiestedene.

Studiet har som mål å bidra til personlig utvikling, i møte med andre mennesker, i nære relasjoner og i møte med levende natur til årstidenes vekslinger. Gjennom ferdsel og opphold i naturen vil studentene kunne videreutvikle et personlig forhold til ulike sider ved naturmøter.

Personlig utvikling skal gi større handlingskompetanse og sikrere lederskap i friluftsliv.

Studiet består av følgende emner:

Høstsemester:

 • FRI1001 Friluftsliv og samfunn, 10 stp
 • FRI1002 Friluftslivslære 1, 20 stp

Vårsemester:

 • FRI1003 Friluftslivslære 2, 20 stp
 • FRI1004 Friluftslivspedagogikk, 10 stp

Det legges vekt på praktisk opplæring i de ulike naturmiljøer. Studiet er tverrfaglig og er relevant for arbeid med friluftsliv i ulike skoleslag og virksomheter som innbefatter friluftsliv. Nærmere beskrivelse av innholdet, arbeidskrav, fullstendig litteraturliste mm finnes i emneplaner som blir utdelt i løpet av studiet.

 

Studiet vektlegger studentaktive læringsformer hvor den enkelte student får mulighet til å velge noen fordypningstemaer.

 

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • Ha grunnleggende kunnskaper knyttet til aktuelle friluftslivsaktiviteter
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsperspektiver ved friluftsliv
 • Ha grunnleggende kunnskaper om friluftslivspedagogikk og vegledning i friluftsliv
 • Ha innsikt i friluftsliv som fenomen, friluftslivets historie og tradisjoner, og friluftslivets roller og betydning i det norske samfunnet
 • Ha grunnleggende kunnskaper om forvaltning av friluftslivet

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Ha grunnleggende ferdigheter innen aktuelle friluftslivsaktiviteter i ulike naturkategorier og årstider
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere friluftsliv for aktuelle målgrupper,
 • Kunne reflektere rundt de pedagogiske og samfunnsmessige perspektivene ved friluftslivet
 • Kunne ivareta sikkerheten i de aktuelle friluftslivsaktivitetene og praktisere tur etter evne -prinsippet
 • Kunne fungere som medlem i en gruppe og bidra til gruppens utvikling

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha innsikt i sammenhengen mellom gode egenferdigheter, kunnskaper og overskudd, og betydningen av dette for trygt friluftsliv
 • Ha innsikt i hvordan man kan bruke friluftsliv som pedagogisk verktøy og hvilke muligheter dette gir i forhold til læring og utvikling
 • Ha innsikt i de etiske dilemmaer som er knyttet til ferdsel i og bruk av naturen
 • Kunne se kunnskapen og ferdighetene i sammenheng, og bruke kombinasjonen av disse i praktiske situasjoner

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

Yrkesmuligheter

Du får et praktisk og teoretisk grunnlag for å arbeide i barnehage, grunnskole, vidaregående skole, leirskole og folkehøgskole, innen forebyggende helsearbeid og rehabilitering, innen friluftslivsorganisasjoner, innen reiseliv og turisme og innen natur- og friluftslivsforvaltning.

 

 

 

Videre utdanning

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, inngå som del av bachelor eller masterstudier i idrett/kroppsøving ved Nord universitet. Kombinert med fagdidaktikk (PPU) kvalifiserer studiet til arbeid i med friluftsliv i skoleverket. Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i friluftsliv ved andre høgskoler/universitet.

Utenlandsopphold

Les mer om muligheter for utveksling her: utveksling

Kostnader

Semesteravgift og kopinoravgift.

 

Utstyr studenten må disponere:

 

Det kreves turutstyr for ferdsel og overnatting i fjellet. Til vinterferdsel kreves spade og fjellski med stålkanter. Det er en fordel at studenten disponerer telt, primus og kokesett.

 

Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader til transport til ulike idrettsanlegg innenfor Levanger kommune. Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. 

 

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Det kreves godkjent politiattest av alle som skal starte på Friluftsliv, årsstudium, jf. "Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning". Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man har levert godkjent politiattest.

Vi viser til Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Engelsk og norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger