Studieplan

Årsstudium i musikk

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Du får muligheten til å utvikle deg selv som musiker, og du lærer om musikkens grunnelementer i teori og praksis. Du leder musikalske aktiviteter blant medstudentene og får kunnskap om barn og unges musikkultur. Du får også trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkarbeid på ulike arenaer.

Studieområdene er:

 • Arrangering, komponering og hørelære
 • Samspill og ensembleledelse
 • Musikkhistorie/profesjonsfag
 • Biinstrument (piano, gitar og vokalt arbeid).
 • Hovedinstrument
 • Praksis/praksisrelatert arbeid

Som student deltar du aktivt i både gruppe- og prosjektarbeid.

Et vellykket musikkstudium fordrer at alle studentene er aktive deltagere i de oppleggene som studiet har. Studiet er avhengig av fellesopplevelser og felles meningsutvekslinger i forelesninger, gruppearbeid og andre sammenhenger. Dette er ansvar som hviler på hver enkelt student både overfor medstudenter og lærere.

Generelt gis undervisningen i form av felles forelesninger, undervisning og veiledning i grupper og individuelt.

Noe undervisning kan tilbys digitalt.

Studentene deles inn i grupper på 6 - 10 personer, spesielt med tanke på gjennomføringen av samspill. Disse gruppene settes sammen på nytt etter første semester.

Studiet kan delvis bli organisert med konsentrasjon av emner/delemer (blokkundervisning).

Canvas og studentenes e-post er etablert som felles informasjons- og samarbeidsverktøy.

Musikk årsstudium kan tas som del av et fritt bachelorgradsstudium eller inngå i vår lærerutdanning i praktiske og estiske fag (masterutdanning), musikk, etter bestått opptaksprøve.

Praksis:

For studenter som etter endt årsstudium ønsker overgang til 2. studieår i LUPE, må disse ha egen veiledet og vurdert praksis. Normalt samkjøres dette med 1. studieår i LUPE (vår).

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 • har grunnleggende kunnskap om musikkdidaktikk
 • har grunnleggende kunnskap om betydningen av utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan man kan oppdatere seg innenfor fagområdet
 • har grunnleggende kunnskap om samisk kultur

FERDIGHETER
Studenten

 • kan med utgangspunkt i faglig kunnskap og egne erfaringer: planlegge, gjennomføre og reflektere over egen og andres undervisning/prosjektarbeid
 • kan vurdere elevers læring og utvikling og anvende relevant fagstoff i forhold til opplæringens mål
 • kan vise musikkfaglige og utøvende ferdigheter på et funksjonelt nivå, og vise evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk
 • kan bruke elementer fra samisk kultur

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
 • kan vurdere og reflektere over eget og andres praksis-/prosjektarbeid
 • kan utføre varierte arbeidsoppgaver, også av tverrfaglig karakter
 • har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig og delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Du får trening i å lede andre i musikalsk samspill, og får et praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne arbeide med musikk. 

Videre utdanning

Utdanningen kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad, valgemne i lærerutdanning, eller som videreutdanning for lærere. Det gjennomføres en egen opptaksprøve for studenter som ønsker årsstudium i musikk innpasset i MALUPE. For eventuelt innpassing i grunnskolelærerutdanning trengs ikke opptaksprøve.  

Utenlandsopphold

Vi tilbyr ikke utveksling på årsstudiet.

Kostnader

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur vil det kunne komme kostnader knyttet til SIBELIUS og PRO-TOOLS. Kjøp av programvare anbefales, men programvaren er tilgjengelig på en av våre datasaler.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. 

For deltagelse på studietur til Serbia påregnes en egenandel på 10.000,-. Turen er ikke obligatorisk, men er faglig anbefalt. Kompensatorisk arbeid blir gitt for de som ikke ønsker å delta på turen. 

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Vurderingsformene er tilpasset emnenes egenart. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

 

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING

I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Det kreves godkjent politiattest.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger