Studieplan

Matematikk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med - eller som vil arbeide med faget matematikk og som har mindre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga. Tilbudet er også meget aktuelt for lærere som har matematikk i utdanningen, og ønsker en faglig oppdatering. Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren. Lærere som har 15 studiepoeng matematikk fra tidligere kan velge å ta bare det første emnet som går om høsten.

 

Formålet med emnet er å gi lærere en bred utdanningskompetanse i matematikkfaget, rettet mot 5. til 10. trinn. Studentene får mulighet til å skaffe seg eller utdype matematiske ferdigheter som er relevant til sin undervisning. De vil også kunne knytte undervisningsteorier til sin egen praksis ved å planlegge og utprøve undersøkende matematikkundervisning i klasserommet, og så analysere og diskutere disse med faglærere og medstudenter.

 

Kurset går over hovedemnene i grunnskolematematikk: tall og multiplikativ tenkning, algebraisk tenkning, funksjoner, geometri og måling, statistikk og sannsynlighet.

Disse matematiske emnene tas opp fra et praktisk og undervisningsrelevant perspektiv, og knyttes til viktige didaktiske tema, nemlig kommunikasjon, vurdering, tilpasset opplæring og matematikkvansker. Kurset har fokus på flere punkter fra den nye læreplanen KL20. Spesielt «Utforsking og problemløsing» gjennomsyrer hele studiet. I tillegg, utvikler studentene sin profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom kurset. Studentene skal bruke ulike digitale verktøy og reflektere over deres bruk i klasserommet.

 

Studentaktive læringsformer som erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis har en stor plass i dette kurset. Kurset er samlingsbasert: Studentene vil utprøve undervisningsopplegg i sitt klasserom mellom samlingene. Refleksjonsnotat eller fagtekst om utprøvingene brukes som utgangspunkt til underveisvurdering i kurset (arbeidskrav), og blir brukt som grunnlag for erfaringsdeling under samlingene.

 Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

 Det vil være tre samlinger hvert semester og hver samling går over tre dager. I tillegg vil det være nett-undervisning mellom samlingene.

  • Onsdag fra kl. 10.00 - 15.45
  • Torsdag fra kl. 08.30 - 15.45
  • Fredag fra kl. 08.30 - 13.45 Nettmøter på torsdager mellom samlingene.

 Samlingsoversikt 2021:

(Med forbehold om endringer)

  • Uke 34, 39 og 45 (høst 2021),
  • Uke 4, 10, 16 (vår 2022).

Læringsutbytte

For læringsutbytte, se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

 Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen.

Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Yrkesmuligheter

Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, vil være opptaksgrunnlag for de som ønsker å gå videre og ta Matematikk 2 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, og dermed skaffe seg totalt 60 studiepoeng i faget. Kompetansen knyttet til disse 60 studiepoengene vil også være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

Videre utdanning

Kurset tilbyr 30 studiepoeng i matematikk, og kvalifiserer for å søke opptak i en videreutdanning kurs Matematikk 2, 5.-10. trinn.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering gis i dette emnet som godkjent/ikke godkjent.

Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Eksamen og vurderingsformer

For hvert emne:

Undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltakelse (OD):

  • På grunn av studentaktive undervisningsform, kreves det minimum 75% oppmøte.

Arbeidskrav (AK):

  • Det gis 2 til 3 arbeidskrav per emne, som studentene må levere og godkjenne. Innlevering er et refleksjonsnotat eller fagtekst som tar utgangspunkt i en utprøving som studentene gjennomfører i sitt klasserom mellom samlingene.

Eksamen (SV/SA) sammensatt vurdering, Bestått – Ikke bestått.

  • Individuell. Oppgave. Bestått/ Ikke bestått.
  • Individuell. Muntlig. Bestått/ Ikke bestått.

Både oppgave og muntlig må være bestått for at emnet skal bli bestått.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig.

Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. I tillegg oppfordres deltakere på KfK- studier å svare på Udirs Deltakerundersøkelse. Faglærere vil gi mer informasjon når denne blir tilgjengelig.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Praksis

Studiet legger opp til utprøvinger i praksis på egen skole i emnet med utgangspunkt i teori som møtes i undervisningen.

Oppdragene består i å planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg med dokumentasjon og analyser, eller annen aktivitet som kan relateres til undervisning. Formålet med praksisoppgavene er å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger