Studieplan

Musikkproduksjon

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet i musikkproduksjon henvender seg til de som ønsker å få nærmere kunnskap og erfaring med det å produsere musikk. Målgruppen innbefatter musikere, kulturarbeidere, lærere og andre med musikk som interessefelt.

Studiet vil gi kompetanse i å produsere musikk med basis i bruk av digitalt verktøy (lydopptak, redigering og editering, studioarbeid mv.), og derved gi handlingskompetanse rettet mot eget yrkesfelt og mot kulturelle arenaer som skole, fritid og helsesektor.Studiet som helhet vil være prosessorientert og praksisrettet. Musikkteknologi og praktisk utøvende virksomhet utgjør sentrale emner. Studiet vil også rette søkelyset mot teknologiens innflytelse på studentenes musikalske forståelse, både i et utøvende og metodisk perspektiv, og vil følgelig ta utgangspunkt i den enkeltes praksis og erfaringer. 

Studiet er i hovedsak organisert i to delemner med ulik vektlegging i Musikkproduksjon1 og Musikkproduksjon 2:

Innføring i bruk av digitale verktøy, musikkteknologi og grunnleggende lydlære

Videre fordypning i digitale verktøy og musikkteknologiske emner, studioproduksjon og bransjekunnskap

Kursdeltakelse krever at hver student har tilgang på en datamaskin og spesifisert programvare. Hovedprogramvare på begge enhetene er ProTools fra Digidesign.

Studiet vil være konsentrert om en grunnleggende innføring i bruk av digitale verktøy, musikkteknologi og grunnleggende lydlære. Her gis en første innføring i lyd og lydteknikk, med temaer som blant annet hørsel, mikrofoner, PA og ulike opptaksteknikker i ulike sammenhenger. Studentene vil få teoretiske og praktiske ferdigheter i komponering og lydteknikk, samt bruk av digitale verktøy som kreative redskap. ProTools som verktøy vil være sentralt i arbeidet i studiet.

Studenter som har musikkproduksjon valgemne fra faglærerutdanninga ved tidligere HiNT får eget tilpasset opplegg med vekt på faglig fordypning. Dette innebærer at studentene vil få flere arbeidskrav og et praksisprosjekt av vesentlig omfang.

Studiet er delt i to selvstendige emner på 15 studiepoeng med hver sin avsluttende eksamen. Første enhet kan tas for seg, mens del 2 forutsetter at del 1 er gjennomført. Det anbefales å gjennomføre begge enhetene som et sammenhengende 30-poengsstudium.

Studiet er samlingsbasert, og hver enhet går over ett semester med tre samlinger. Samlingene går normalt torsdag og fredag. Mellom samlingene skal studentene løse ulike oppgaver og obligatoriske arbeidskrav. Faglærerne gir veiledning underveis, både når det gjelder arbeidskrav og praksisprosjekt. Gruppearbeid inngår som del av undervisningen.

 Studentene får teoretisk innføring og praktisk erfaring i digital produksjonsteknikk. Faget gir erfaring i produksjonsprosessene fra idè til ferdig lydprodukt

Studentene skal oppøve ferdigheter i komposisjon og produksjon innenfor musikk, med vekt på bruk av musikkteknologi som kreativt verktøy

Studentene får en grunnleggende innføring i lyd og lydteknikk, med tema som blant annet mikrofoner, miksebord og flersporsteknikk

Undervisninga skal utvikle studentene sine ferdigheter i produksjon av egne/andres materiale der individuelle behov blir vektlagt

Det blir lagt stor vekt på å integrere samspillsituasjonen i produksjonsdelen, for å bevisstgjøre studentene gjennom praktisk erfaring i studio

Det gis ei musikkhistorisk innføring i deler av det 20. århundres musikk. Hovedfokus er populærmusikk, knyttet til den musikkteknologiske utviklinga

Studenten skal få kunnskap om ulike aktører i musikkbransjen/kulturlivet og hvilke muligheter og utfordringer musikkprodusenten som kulturarbeider har.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samlingsdatoer kommer

Læringsutbytte

KUNNSKAP Studenten

 • har kunnskap om - og kan dokumentere erfaring med lyd og lydteknikk innenfor musikkproduksjonsfaget
 • har forståelse for - og kan bruke analogt og digitalt utstyr innenfor musikkproduksjonsfaget
 • har inngående kunnskap om lydlære i editerings- og mikseprosessen
 • har kunnskap om instrumentering og lydbilde i ulike musikkproduksjoner
 • har kunnskap om kommunikasjon, involvering og tilpassing i tilknytning til musikkproduksjonsarbeidet
 • har kunnskap om ulike arrangerings- og redigerinsteknikker i bruken av digitale musikkproduksjonsverktøy.
 • har inngående kunnskap om lydlære i editerings- og mikseprosessen
 • har kunnskap om kommunikasjon, involvering og tilpassing i tilknytning til musikkproduksjonsarbeidet

 

FERDIGHETER Studenten

 • kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i komponeringen av musikk
 • kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i gjennomføringen av en lydinnspilling med tradisjonell bandsammensetting
 • kan bruke sin kunnskap om lyd til å gjøre innspillinger av høy kvalitet
 • kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i arrangeringen og redigeringen av innspilt musikk
 • kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i miksingen av innspilt musikk.
 • kan lage egne fullverdige musikkproduksjoner i et lydstudio
 • kan bruke sin kunnskap om lyd til å mikse musikkproduksjoner av høy kvalitet.

 

GENERELL KOMPETANSE Studenten

 • kan gjennom analytisk og reflektert bruk av ulike musikkproduksjonsredskaper anvende sine kunnskaper til å forberede og gjennomføre innspilling av en musikkproduksjon
 • kan analysere og reflektere over de ulike roller og situasjoner som oppstår i innspillingsfasen av en musikkproduksjon
 •  kan gjennom analytisk og reflektert bruk av ulike musikkproduksjonsredskaper anvende sine kunnskaper til å ferdigstille en fullverdig musikkproduksjon.
 • kan analysere og reflektere over de ulike roller og situasjoner som oppstår i ferdigstillingen av en musikkproduksjon

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

Yrkesmuligheter

Du får en spisskompetanse innenfor moderne musikkproduksjon, som kan brukes i både utøvelse av og undervisning i musikk. Bruken av digitale hjelpemidler i musikkutøvelse og undervisning, er også en inngangsport til dagens ungdomskultur, og dens kulturelle uttrykk. Dermed vil studiet være et tilskudd for de som jobber/vil jobbe med ungdomsrelatert kulturarbeid.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

Kostnader

Studiet krever at studenten har tilgang til eget datautstyr med minimum 1024 mb RAM internt arbeidsminne: samt ProTools med tilhørende Interface og mikrofon. Dette utstyret kan ikke kjøpes via skolen, men faglærer vil være behjelpelig med informasjon om ulike løsninger. Dette kan organiseres i begynnelsen av semesteret. Kostnad i størrelsesorden 4500 kr.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitet sine nettsider. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger