Studieplan

Årsstudium i idrett

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Du studerer på heltid over ett år, og får erfaring fra en rekke ulike idretter kombinert med teoretisk kunnskap for å kunne forstå, analysere og handle som trener i idrett.

I de praktiske idrettsemnene velger du en hovedidrett, og du får innføring i skiidretter, ulike ballspill, friidrett, orientering, turn og svømming. Støtteemnene består av idrettsteori som anatomi, bevegelseslære, treningslære, idrettsfysiologi og idrettspedagogikk, og du fordyper deg i din hovedidrett. En del av studietiden er avsatt til egentrening.

 

Studiet er praktisk rettet, og gir deg mye kunnskap om trenerrollen i idretten.

Studiets hovedområder:

1. Idrettsaktiviter (praktisk)

2. Støtteemner (teori)

3. Studentoppgaver

 

Er du idrettsutøver på høgt nivå innen langrenn eller skiskyting, bør du se på vårt deltidsstudium i idrett (60 studiepoeng) som er lagt til Meråker.

Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Det legges opp til bevegelsesaktiviteter og idretter som er aktuelle for frivillig idrett. Studentenes opplevelser og erfaringer gjennom arbeidet med de praktiske aktivitetene, kombinert med teoretisk kunnskap, har verdi både som bakgrunn for trenerfunksjonen, og for studentenes personlige utvikling.

Arbeidet med faget vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett, skole og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet.

 

Under de enkelte emner er mål for studentenes kompetanse etter endt utdanning beskrevet. Studiet består av følgende emner:

  • Praktisk kunnskap om idrett 1, 15 stp
  • Naturvitenskapelige emner i idrett, 15 stp
  • Praktisk kunnskap om idrett 2, 15 stp
  • Samfunnsvitenskapelige emner i idrett, 15 stp

De ulike emner vil inneholde varierte arbeidsformer alt etter om delfaget er teoretisk eller praktisk orientert. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

Hvert emne utgjør en egen enhet med avsluttende vurdering. Se emnebeskrivelsene.

 

Studiets ulike emner kan tas som frittstående enheter, såfremt det er ledige studieplasser. Emnene gjennomføres i hovedsak i konsentrerte bolker, men kan ha innslag av tema som går over lengre perioder.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Gjennom studiet skal studenten oppnå følgende læringsutbytte:
  • kunne planlegge og gjennomføre undervisning og trening.
  • utvikle egenferdighet i utvalgte idretter og danser.
  • kunnskap om anatomi, fysiologi, treningslære og bevegelseslære.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet gir deg et godt grunnlag for å arbeide som trener i frivillig idrett, jobbe i treningssenterbransjen, eller som lærer i idrett og kroppsøving. For deg som idrettsutøver gir studiet mulighet for mye egentrening.

 

Videre utdanning

Årsstudiet i idrett kan tas som en selvstendig enhet, eller du kan søke deg over på de to siste årene av Idrettsvitenskap bachelorgradsstudium, eller bruke studiet som del av en selvvalgt bachelorgrad/fagbachelorutdanning. Du vil da kvalifisere for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap mastergradsstudium ved Nord universitet, Levanger, eller mastergradsstudier ved andre institusjoner. 30 studiepoeng kan innpasses som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene.

Kostnader

I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av bøker, diverse tur- og idrettsutstyr, ekskursjoner, reise til og fra spesialidrettsanlegg mm. Kostnadene er avhengige av blant annet behovet for nyinnkjøp. Det er nødvendig med sykkel. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Programevaluering

Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studie- og emnebeskrivelser, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

 

 

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Det kreves godkjent politiattest av alle som skal starte på Idrett, årsstudium, jf. "Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning". Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man har levert godkjent politiattest.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger