Studieplan

Bachelor i Human Resource Management (HRM)

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelorgraden består av ulike kurskomponenter som er sentrale for å gi studenten forutsetninger for å lede andre mennesker i arbeid. Blant annet vil studiet gi studenten kunnskap og ferdigheter innen moderne ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, markedsføring, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, prosjektledelse, arbeidsmiljø/HMS og arbeidsmarked.

Studiet er lyst ut på Samordna Opptak, og det er mulig å søke opptak på to ulike studiesteder: Bodø og Levanger.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Formålet med studiet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av personalledelse i moderne offentlige og private virksomheter.

Kunnskap

Studentene skal:

  • Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen personalledelse.
  • Sentrale kunnskapsområder er ledelse og organisasjonspsykologi, arbeidsmarked, arbeidsrett, markedsføring og strategi, økonomi og økonomistyring og arbeidsmiljø/ HMS.

Ferdigheter

Studentene skal:

  • Kunne redegjøre for og anvende teori og fagterminologien som benyttes innen fagområdene.
  • Kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk virksomhetsrelatert arbeid.

Generell kompetanse

Studentene skal:

  • Gjennom studiet tilegne seg kompetanse som gjør at han eller hun imøtekommer kunnskapskravene innenfor personalledelse i offentlig og privat sektor.
  • Kvalifisere seg for opptak til høyere grads utdanninger innenfor feltet.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Kunnskap om personalledelse er etterspurt i arbeidsmarkedet og gir svært mange og varierte jobbmuligheter i private og offentlige virksomheter, for eksempel som rådgiver eller leder.

Videre utdanning

Bachelorstudiet i personalledelse gir grunnlag for videre studier ved Nord universitet, for eksempel master i Human Resource Management.. Bacheloren gir også grunnlag for videre studier ved andre studiesteder.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Nord universitet har flere aktuelle samarbeidsinstitusjoner som kan tilby kompatible emner og som kan inngå som 5. semester i studieplanen.

Følgende partnere anbefales for utveksling:

USA: Augsburg College (Minneapolis, Minnesota)

Europa: Wageningen University (Nederland) 

Australia: Deakin University 

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng før utreise.

Kontakt Margit K. Jensen (margit.k.jensen@nord.no) for ytterligere informasjon.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. For samlingsbaserte studier må studentene selv dekke utgifter til kost og losji i forbindelse med samlingene.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Det benyttes ulike vurderingsformer i løpet av studiet. Se de enkelte emnbeskrivelser for informasjon om dette.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø, Levanger og Steinkjer