Studieplan

Bachelor i lulesamisk språk

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelor i lulesamisk består av 180 studiepoeng som er satt sammen av en fordypning i lulesamisk på 90 studiepoeng, andre obligatoriske emner på 20 studiepoeng og valgfrie emner på 70 studiepoeng. 

Den lulesamisk fordypningen består av modulen Lulesamisk 1, Lulesamisk 2 og Lulesamisk 3, og inneholder både språklige og litterære emner. På vårsemesteret, i tredje studieår, skal studentene skrive en bacheloroppgave i et faglig relevant tema. Oppgaven skal gi teoretisk innsikt og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid i tråd med vitenskapelige, forskningsmetodiske og forskningsetiske krav. 

Oppbygging/emner

​Det er ikke opptak til dette studiet i 2020.​ 

​Valgfrie emner
Valgrie emner utgjør 70 studiepoeng, fordelt på 20 sp. første studieår, 30 sp. andre studieår og 20 sp. på siste studieår. Ta kontakt med studieveileder ved behov for nærmere informasjon.


Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studiet er samlingsbasert, og det gjennomføres 3-4 samlinger i hvert semester. Samlingene vil i hovedsak bli lagt til Drag i Hamarøy. 

Samlingsplan studieåret 2020/21:

Uke 39: 23.- 25. sept.

Uke 42: 14.-16. okt.

Uke 46: 11.- 13. nov.

Uke 2: 13.- 15. jan.

Uke 6: 10.- 12. feb.

Uke 10: 10.- 12. mars

Uke 15: 14.- 16. april

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal ha:

  • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av faget og mer spesialiserte kunnskaper i utvalgte deler av faget
  • skaffet seg grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag

 

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

  • kommunisere både skriftlig og muntlig på språket som inngår i graden
  • orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
  • formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur som de har tilegnet seg i løpet av studiet

 

Generell kompetanse:

Studentene skal:

  • kunne være i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur
  • ha kompetanse til videre studier på masternivå

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum samisk som 2. språk fra videregående skole eller universitetets innføringskurs i lulesamisk 1 og 2.

Yrkesmuligheter

Samiske språk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder, og både samiske kommuner og institusjoner, men også andre institusjoner som har sitt virke i samiske områder og som tilbyr tjenester til det samiske folket, vil i stadig større grad ha behov for dyktige medarbeidere med god samisk språkkompetanse. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, kulturarbeid, forvaltning, media og reiseliv. Spesielt mangelen på lulesamiske lærere er stor.

Videre utdanning

Fullført bachelorgrad kan kvalifisere til opptak til masterprogram i samisk. 

Utenlandsopphold

Universitetet har samarbeidsavtaler med Universitetet i Umeå og University of Saskachewan i Canada.

Kostnader

Kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur vil være utgifter til samlinger på Drag eller andre steder.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Se nærmere informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Avsluttende eksamen

Se om vurdering for de enkelte emnene som inngår i studiet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Praksis

Ingen praksis.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø