Studieplan

Bachelor i sykepleie

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Målet for bachelorstudiet i sykepleie er å utdanne kunnskapsrike, selvstendige og ansvarsbevisste sykepleiere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelsen av sykepleie. Pleie og omsorg, forebygging og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Studenten skal lære å gi sykepleie til den syke ut fra hvordan det erfares å være syk og ut fra kunnskaper om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og behandling. For å fremme helse og forebygge sykdom kreves kunnskap om sammenhenger mellom helse og sykdom i et individ-, kultur- og samfunnsperspektiv.

Studenten skal tilegne seg kompetanse til å vise omsorg i konkrete situasjoner. Den praktiske sykepleieutøvelsen skal basere seg på en moralsk, relasjonell og praktisk kompetanse. Studenten skal lære å nyttiggjøre og omsette sine kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og etiske verdier i utøvelsen av sykepleie. Målet er å lære å utvikle praktisk kunnskap ved å kombinere klinisk erfaringskunnskap, oppdatert forskningsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning.

Organisering av praksisstudier: Sykepleierstudentene ved Universitetet gjennomfører praksis i ulike praksisregioner. Praksisstudier i bachelor i sykepleie ved Nord universitet kan kun gjennomføres ved de nevnte praksisregioner. Studenter ved studiested Bodø avvikler praksis i praksisregionene Salten, Lofoten, Vesterålen, Helgeland Nord eller Helgeland Sør. Studenter ved studiested Rana avvikler praksis i praksisregion Helgeland Nord eller Helgeland Sør.

Praksisregionene omfatter:

 • Praksisregion Salten: Primært kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Kommunene Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold benyttes i noen tilfeller.
 • Praksisregion Lofoten: Primært kommunene Vestvågøy og Vågan. Kommunene Flakstad og Moskenes benyttes i noen tilfeller.
 • Praksisregion Vesterålen: Primært kommunene Hadsel og Sortland. Kommunene Andøy, Bø, Lødingen og Øksnes benyttes i noen tilfeller.
 • Praksisregion Helgeland Nord: Kommunene Hemnes, Nesna og Rana.
 • Praksisregion Helgeland Sør: Kommunene Alstahaug, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Vefsn, Brønnøy og Bindal.

Enkelte andre kommuner kan være aktuelle i noen tilfeller. Praksis gjennomføres ikke utenfor Nordland fylke.

For nærmere informasjon om prosedyrer for tildeling av praksisplass, se
Reglement for praksisstudier og overflyttinger ved Nord universitet

Studentene må ha bestått minimum 22 studiepoeng og SYK101H for å påbegynne første praksisstudium. 

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Studiet skal danne og utdanne sykepleiere med tydelig sykepleiefaglig identitet og kompetanse som styrkes og videreutvikles i tverrprofesjonelt samarbeid. Yrkesutøvelsen skal baseres på kunnskap og forståelse for utfordringer og oppgaver i velferdssamfunnet som helhet. Studieprogrammet realiseres i forpliktende samspill mellom utdanning og arbeidsliv (Meld. St.13, 2011-2012).

Kunnskaper Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten

Ferdigheter Kandidaten

 • kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en endringsdyktig leder av eget fag 
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud

Generell kompetanse Kandidaten

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

Beskrivelsen er i tråd med nasjonal konsensus i Sykepleierutdanningenes faglige lederforum (SUFAL) juni 2013.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du blant annet søke arbeid innen helsetjenesten både nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Bachelorstudiet ved Nord universitet tilfredsstiller krav til sykepleieutøvelse i EØS-land.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for følgende studier ved Nord universitet:
 • Master i klinisk sykepleie
 • Master i praktisk kunnskap
 • Master i spesialsykepleie (Spesialisering: Anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie)
 • Master i folkehelsearbeid
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Flere videreutdanninger på masternivå (eks: eldreomsorg og palliasjon)

Utenlandsopphold

Nord universitet har avtaler med utenlandske institusjoner om studentutveksling. Sykepleie og helsefag deltar i internasjonalt samarbeid hvor en gjennom økonomisk støtte vil fremme utveksling av studenter og lærere mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA stimulere til samarbeid over landegrensene.

Kostnader

Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, vil det kunne påregnes utgifter til ekstra bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis. Studentene må disponere egen datamaskin.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Det benyttes ulike former for vurdering i studiet (se emnebeskrivelse for hvert emne). Eksamen kan være skriftlig skoleeksamen, mappevurdering, hjemmeeksamen, digital eksamen, muntlig eksamen eller praktisk eksamen. Hvor emnesbeskrivelsen oppstiller krav til obligatorisk deltagelse / arbeid, må dette være godkjent / bestått før endelig vurdering av emnet.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgaven.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

 • Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.januar 2008.
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006
 • Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet 02. juli 1999
 • Forskrift om opptak til høgre utdanning Kapittel 6. Politiattest ved opptak til høgre utdanning, Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. januar 2017.
 • Detaljert informasjon og skjemaer knyttet til praksis https://www.nord.no/no/Student/Sider/Skjema.aspx#&acd=b9ab7cbe-60be-6676-fc40-0d9372378eb3

Av Lov om universiteter og høgskoler § 4-10 følger at skikkethetsvurdering av studenten skal foregå gjennom hele studiet. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet. 

Turnusplan

I løpet av 1. uke i hver praksisperiode utarbeides turnusplan i samarbeid mellom student, lærer og praksissted. Turnusplan skrives for hele praksisperioden. Når turnusplanen foreligger er den en bindende avtale mellom praksissted og student. Eventuelle endringer må avtales i god tid. Studenten må tilpasse eventuelle private arbeidsforhold etter turnusplanen. Universitetets veileder skal godkjenne turnusen. Studentenes praksis på praksisstedene skal utgjøre gjennomsnittlig 30 timer per uke, jfr. Rammeplanen for sykepleieutdanning.

Helge-/kvelds- og nattevakter

Innen store deler av sykepleietjenesten er læresituasjoner aktuelle hele døgnet. Da det i perioder kan være mange studenter på hvert praksissted, og av hensyn til den enkelte students læresituasjon, er det nødvendig å benytte hele døgnet og hele uken til praksisstudiene der det er aktuelt. Studenten skal ha minst ei helg (2 vakter) og minst 1 nattevakt i løpet av praksisperioden, samt jevnlige aftenvakter, i samsvar med sin praksisveileders turnus.

 • I praksis må studenten må dokumentere en tilstedeværelse på minst 90 % i hver enkelt praksisperiode.
 • I emner med obligatorisk deltagelse (OD) i undervisning, kreves 100% tilstedeværelse for å få deltagelsen godkjent. Sykefravær inntil 20 % fra undervisningen kan etter avtale med aktuell faglærer, tas igjen.
 • I emnet SYK101H Praktiske ferdigheter kan sykefravær på inntil 20% av undervisningen tas igjen etter avtale med faglærer.
 • I emnet SYK103H - Medikamentreging, kan legeerklært sykefravær på inntil 1 dag tas igjen ved at studenten framstiller seg for faglærer og viser at hun/han har tilegnet seg kunnskap/ferdigheter tilsvarende det som ble gjennomgått den aktuelle fraværsdagen.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested Bodø