Studieplan

Nettbasert studium i historie, 60 sp

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Det nettbaserte årsstudiet i historie gir en bred gjennomgang av utviklingen av menneskelige samfunn i Norge og Europa, fra starten på historisk tid og fram til i dag. Studiet inneholder også en komponent som fokuserer på historiefaglig teori og metode. Historiestudiet tar sikte på å bidra til personlig modning og en reflektert holdning til samfunnsmessige og kulturelle spørsmål. Gjennom pensum og læringsarbeid skal studentene lære å arbeide med faglige tekster, og øves i kritisk analyse av historiske kilder. Studiet kan innpasses i bachelorstudiet i historie, og studentene kan gå videre med flere kurs i historie på 200-nivå og ta en bachelorgrad i historie. Studiet er oppbygd med seks forskjellige kurs med to kurs i semesteret. Bortsett fra lesing av pensum, foregår alt studiearbeid på de digitale plattformene Canvas, Microsoft OneDrive og Adobe Connect. Studentene får tilgang til disse systemene når de registrerer seg. Videre informasjon om hvordan studiearbeidet foregår i praksis er tilgjengelig på Canvas. Det er svært viktig at alle studenter registrerer seg så tidlig som mulig for å få tilgang til Canvas og informasjonen som ligger der i god tid før studiearbeidet starter.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norsk og europeisk historie fra eldre tid og fram til i dag.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger og trekke konklusjoner i selvstendige skriftlige arbeider.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal kunne sette seg inn i omfattende faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen og argumentere for egne konklusjoner i skriftlige arbeider.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Historie er relevant i svært mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker. Modulene i historie vil også være aktuelle som støttemoduler for mange andre bachelorstudier ved universitetet.

Videre utdanning

Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie. Hele eller deler av dette studiet kan også brukes som byggesteiner innenfor en rekke andre bachelorgrader.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Studiet forutsetter at alle studenter har datamaskin med Internett-tilgang, webkamera og headset med mikrofon.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Mappeevaluering med to innleverte oppgaver pr. emne.

Obligatorisk deltakelse på 3 av 4 nettbaserte kollokvier pr. emne.

Ekstern sensur.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø