Studieplan

Kunst og håndverk 1

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Emnet er organisert i halv- eller heldags undervisningsøkter mandag til fredag, fordelt over seks ukessamlinger. Undervisningen varierer mellom praktisk skapende arbeid med individuell veiledning, demonstrasjoner, teoretiske forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier, ekskursjoner og klassediskusjoner. Mellom samlingene foregår undervisningen i det nettbaserte klasserommet canvas. Det forventes at studentene jobber praktisk og tilegner seg teori på egenhånd mellom samlingene. Studentene må også holde orden på verksteder og andre undervisningsrom knyttet til studiet.

I tillegg til semesteravgift og utgifter til pensum, vil det være materialavgift på det enkelte emnet.
Bilde: Visuell kommunikasjon: kr. 400.-
Leire: kr. 600.-

Studentene har tilbud om å være med på en frivillig ekskursjon til Petter Dass Museet på Alstahaug (ca. 200,- kr. i utgifter til transport/mat).

Eksamen gjennomføres etter siste samlingsuke og er organisert i form av mappevurdering, med utstilling av egne praktiske arbeider og tilhørende rapporter.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samlinger

Høst 2019
samling uke 35, 42, 49

Vår 2020
samling uke 2, 8 19

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler
  • har kunnskap om hvordan uttrykksformer innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst kan tolkes, forstås og brukes som utgangspunkt for barns skapende arbeid.
  • har kunnskap om gjeldende regler for opphavsrett, personvern og kildekritikk

Ferdigheter

Studenten

  • kan utvikle en ide' til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
  • kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper virkemidler og teknikker i arbeid med bilder, skulptur, design og arkitektur
  • kan bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver
  • kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppa som ressurs og utnytte forspråklige variasjoner som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale
  • kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling
  • kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid som design og teknologi, og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet passer for studenter med interesse for praktisk skapende arbeid med fokus på materiale, redskaper, teknikker og undervisning.

Videre utdanning

Sammen med Kunst og håndverk 2 vil studiet utgjøre en årsenhet i kunst og håndverk

Kostnader

I tillegg til semesteravgift og utgifter til pensum vil det være materialavgift på det enklete emnet. Bilde: Visuell kommunikasjon: kr. 400.-. Leire: kr. 600.-.

I tillegge kommer evt. kostnader til frivillige eksursjon til Petter Dass Museet på Alstahaug

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering av studieprogrammet gjøres gjennom vurderingsordningene OD - obligatorisk deltakelse og MA - mappe. Dette spesifiseres nærmere under hvert emne. Når emnebeskrivelsen oppstiller krav til obligatorisk deltagelse / arbeid, må dette være godkjent / bestått før man kan fremstille seg til endelig vurdering.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Nesna