Studieplan

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og håndverksfaget og introduserer studenten til grunnleggende digitale ferdigheter som er relevant for kunst og håndverks hovedområder (visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur). Emnene er interessante for lærere i grunnskolen som ønsker å arbeider med digitale verktøy men har ingen eller lite erfaring med digitale verktøy og løsninger, samt web 1.0 og 2.0., utover pc ferdigheter til vanlig, daglig bruk.

Samlingsplanen vil være klar innen utgangen av april.

Oppbygging/emner

Samlinger

Samlinger:

 

KH145L:

Oppstart mandag den 19. august kl 08:00 i uke 34

Nettbasert samlinger: Uke 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48

Undervisningen i Digitale ferdigheter i Kunst og håndverk starter mandag 26.8.2016. Da åpner vi undervisningsrommet. Første nettsamling med foreleser i uke 36. Se informasjonsbrev for mer informasjon.

Studenter blir oppdelte i kjernegrupper, hvor hver gruppe blir tildelt en fast dag og klokkeslett for

nettundervisningen. Øvrige læringsaktiviteter har studentene selv ansvaret for å gjennomføre i tråd med

planen.

 

KH146L:

Oppstart mandag kl 08:00 i uke 4

Nettbaserte samlinger: Uke 5, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 20

Kjernegruppene følger individuell tidsplan, slik beskrevet over

Læringsutbytte

Studenten

  • har kunnskap om hvordan digitale verktøy kan brukes i kunst og håndverk med utgangspunkt i læreplanens fagplaner og rammeplan for grunnleggende ferdigheter (grunnleggende digitale ferdigheter)
  • har kunnskap om fagbegreper som kan knyttes til digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i kunst og håndverksfaget
  • har kunnskap om konkrete digitale verktøy som kan brukes i kjerneelementene i kunst og håndverk (digital bearbeidingskompetanse)
  • har kunnskap om kunstfag- og kulturfagdidaktisk forskning og annen forskning med relevans for utvikling og bruken av digitale verktøy i grunnskolen
  • har undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i kreative prosesser og dynamisk og divergent problemløsningskompetanse i kunst og håndverksfaget

Ferdigheter
Studenten

 kan legge til rette for bruken av digitale verktøy i kunst og

håndverksundervisning og i forbindelse med tverrfaglige tema

 

 kan formulere kunst og håndverksoppgaver som inkluderer eller er basert

på utvikling av digitale ferdigheter og kompetanse i faget

 

 kan finne frem til aktuell digitalisert og kreert digital materiale på nettet

for bruk i undervisningssammenheng (digital navigeringskompetanse)

 

 kan finne frem til gode digitale verktøy som fremmer læring i kunst og

håndverk (kildekritisk vurderingskompetanse)

Generell kompetanse
Studenten

  • blir bevisstgjort på hvordan digital kompetanse og ferdigheter er forenelig med kunst og håndverksfagets premisser
  • kan være ressursperson innenfor digital kompetanse på sin skole
  • blir bevisstgjort betydningen av elevenes og egen digital kompetanse og digital dannelse

Opptakskrav

Lærerutdanning. Søker må ha fullført lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

 

 

Yrkesmuligheter

Studiet er primært en introduksjon til sentrale deler av det visuelle kunstfagfeltet, med bred dekning og med forankring i teori, historie, praktisk arbeid og eksperimentering. Det kan også bidra til kompetanse for arbeid i kultursektoren.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Det forutsettes at studenter har tilgang til internett og pc med mikrofon/høreklokker. Det etterstrebes å bruke gratis tilgjengelig programvare.

Realkompetanse

 

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Per modul:


Obligatorisk deltakelse (OD) på nettseminarer med og uten lærer, teller 0/100 av karakteren.

Eksamensoppgave teller 100/100 av karakteren. Emnet består av en skriftlig rapport/eksamen på praktisk arbeid.

Vurderingen gis som bestått/ikke bestått.

Avsluttende eksamen

Oppgave, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 høst).

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Nettbasert