Studieplan

Siviløkonom / Master of Science in Business

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet utvikler dyktige endringsagenter med analytiske ferdigheter og reflekterende kritiske tankesett, som kan anvende vitenskapelige- og digitale verktøy i praktisk problemløsning. Programmet legger til rette for at studentene kan utforme eget studieløp. Med fire hovedprofiler og flere valgemner, og muligheten til å velge emner på kryss av hovedprofiler kan studentene utforme studieløpet fra egne interesseområder.Tilbudet av valgemner og profilering vil kunne være forskjellig og variere fra år til år. Programmet legger også til rette for utvekslingsopphold ved internasjonale universiteter. Vi tilbyr spesialisering innenfor fire hovedprofiler:

 • Økonomistyring
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Finansiering og investering
 • Internasjonal handel og markedsføring 

Finansering og investering: Hovedprofilen finansiering og investering er skreddersydd for at studenten kan gjennomføre en sertifisering som finansanalytiker (Certified Financial Analyst), som er den mest prestisjetunge internasjonale sertifiseringen innenfor finans sektoren. Studenten vil oppnå spesialisert kunnskaper og kompetanse om finansmarkeder og makroøkonomiske perspektiver. Profilen gir spesialisert innsikt i blant annet de ulike aktivaklasser, porteføljeanalyse og risikobudsjettering, samt valuta- og obligasjonsmarkedet

Økonomistyring: Med en hovedprofil i økonomistyring tilegner studenten seg kunnskaper for å gjennomføre en CIMA sertifisering rett etter endt utdannelse. Studenten vil oppnå spesialisert kunnskaper og kompetanse på oppbygging og bruk av økonomistyringssystemer i moderne og dynamiske organisasjoner. Sentrale tematikker innenfor profilen er internkontrollsystemer, adferdsmessige konsekvenser av styringssystemer og dynamikken i systemene, samt kvalitetssikring av regnskapssystemer.

Innovasjon og entreprenørskap: Men en hovedprofil i innovasjon og entreprenørskap, vil studenten tilegne seg kompetanse for å kunne være med å utforme framtidens næringsliv og finne nye løsninger for fremtidens samfunn. Profilen gir studenten etterspurt kunnskaper og kompetanse i å utvikle nye forretningskonsepter og modeller. Studenten vil tilegne seg god innsikt og erfaring i å gjennomføre innovasjonsprosjekter både i gründerbedrifter, etablerte selskaper og offentlig sektor.

Internasjonal handel og markedsføring: Hovedprofilen internasjonal markedsføring gir studenten avansert kunnskap og strategiske ferdigheter i hvordan bedrifter kan oppnå konkurransemessige fordeler i dynamiske og internasjonale markeder. Profilen gir studenten spesialisert innsikt i hvordan bedrifts- og forbrukermarkeder kan styrkes gjennom markedsstrategisk orientering, og gir en fordypning i merkevarebygging og kundeatferd, samt internasjonalisering og eksportstrategier.

 

Studieprogrammets oppbygging

I første semester av studieprogrammet gjennomføres obligatoriske emner som gir studentene breddekunnskap innenfor økonomisk-administrative fag, med avansert kunnskap om teoretiske perspektiver og modeller innenfor fagfeltene endringsledelse, strategisk analyse, verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, og forskningsmetodikk. Emnene utvikler ferdigheter til å kritisk evaluerer etablerte teorier, modeller, informasjon og dens kilder, og evnene til å belyse bedriftsøkonomiske forretningsstilfeller og problemstillinger med etiske grunnprinsipper.

Kunnskaper og ferdighetene tilegnet i første semester videreføres og videreutvikles i andre semester gjennom selvvalgt hovedprofil. Hovedprofilen gir både bredde- og dybdekunnskap innenfor selvvalgt avgrenset profilområde. Studentene skal i tillegg velge ett emne fra en av de andre profilområdene for å tilegne seg avansert innsikt i teorier og modeller fra et annet fagområde og for å evne å forstå tverrfaglige problemstillinger.

I tredje semester går studentene dypere inn i profilområdet, og skal forberedes på å kunne anvende forskningslitteratur og metodikk for et selvstendig forskningsarbeid. Dette semesteret tilbyr også en rekke valgemner som gir avansert innsikt i ulike fagtematikker. Valgemner ligger tett opp mot forskningsfronten på Handelshøgskolen, og porteføljen av emner vil derfor variere. Tredje semester legger også til rette for utveksling til en av våre mange samarbeidsuniversiteter i verden.

I siste semester av studieprogrammet arbeider studenten med et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid som skal belyse en bedriftsøkonomisk problemstilling gjennom utredning og bidrag til relevant forskningslitteratur. Ved bruk av egnet forskningsmetodikk for innsamling og analyse av empirisk data skal studentene bidra med implikasjoner til evaluering, nytenkning og innovasjoner i bedriftsøkonomiske forretningstilfeller. Studiemodellen har en helhetlig sammenheng mellom programmets obligatoriske emner, hovedprofiler og forskningsmetodikk, som gir en gradvis progresjon på faglig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • innehar avansert bredde- og dybdekunnskap innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor fagene endringsledelse, strategisk analyse, og verdsettelse og lønnsomhetsanalyse.
 • innehar spesialisert kunnskap innenfor et selvvalgt avgrenset profilområde: Finans, økonomistyring, internasjonal markedsføring, eller innovasjon og entreprenørskap.
 • har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • har kunnskap om relevante analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger med etiske verdier.
 • holder avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og metodikk, og inngående kunnskap om forskningsetiske normer.
 • innehar spesialisert kunnskap om fremgangsmåte, teknikker, og akseptabel progresjon for å gjennomføre og formidle et selvstendig empirisk forskningsprosjekt.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • er spesialisert på å analysere eksisterende vitenskapelige teorier og forskningsmetode innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, og evner å kritisk evaluere deres fortolkninger.
 • evner å kritisk analysere og evaluerer etablerte sannheter, informasjon og informasjonskilder.
 • er spesialisert på å innhente relevant forskningslitteratur og evner å sammenstille, analysere og evaluere litteraturen.
 • holder spesialisert kompetanse i å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode.
 • er spesialisert på å analyser, strukturere og formulere faglige resonnementer og argumenter.
 • innehar spesialisert kompetanse på å gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • evner å fremstille et selvstendig analytisk vitenskapelig arbeid i tråd med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både skriftlig og muntlig.
 • evner å anvende vitenskapelige teorier og modeller for å belyse forretningstilfeller og problemstillinger i praksis, ut fra etiske grunnprinsipper.
 • evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter, og er bevisst på sin profesjons rolle i samfunnet med etisk bevissthet.
 • er kompetent til å bidra i endrings -og innovasjonsprosesser innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger i en virksomhet.
 • evner å anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter for og i samarbeid med ulike spesialiserte profesjoner i offentlig og privat sektor, og ideelle organisasjoner.
 • er spesialisert på å analysere og evaluere forretningstilfeller med relevante verktøy for å løse praktiske problemstillinger.
 • er spesialisert på å diskutere og formidle omfattende forretningstilfeller og et selvstendig forskningsprosjekt ved å anvende bedriftsøkonomiske uttrykksformer.
 • evner å kommunisere og formidle faglige problemstiller og konklusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med andre spesialiserte profesjoner og allmennheten.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag med følgende minimumskrav til fordeling innen fagområder:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi 
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende.

Yrkesmuligheter

HHNs siviløkonomutdanning er viden kjent, og gir deg en bred og anvendelig kompetanse som gir deg et vell av jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor. Våre tidligere studenter jobber i alt fra bank- og finansnæringen, innenfor regnskap og revisjon, industri og energi, og i departementer eller andre offentlige institusjoner. Flere av de er i ledende stillinger, eller jobber som konsulenter, kontrollere og rådgivere. Flere av våre tidligere studenter har også, med stor suksess, utviklet egne selskaper. HHN har opp gjennom årene utdannet flere tusen siviløkonomer, og mange av de befinner seg i dag i ledende stillinger både norske og internasjonale selskaper.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Utenlandsopphold

Som en del av studiet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Tredje semester egner seg best for utenlandsopphold.

Vi oppfordrer våre studenter å reise til en av våre partnerinstitusjoner. Her kan du blant annet reise:

EUROPA

Frankrike: Kedge Business School - hovedprofil International business http://www.kedgebs.com/en

Irland: Dublin Business School - hovedprofil International business http://www.dbs.ie/

Tyskland: Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm - hovedprofil finansiering og investering http://www.th-nuernberg.eu/

NORD-AMERIKA

USA: International Student Exchange Program (ISEP): Canada: University of Northern British Columbia - hovedprofil International business http://www.unbc.ca/

AUSTRALIA: Western Sydney University - hovedprofil finansiering og investering og International business http://www.westernsydney.edu.au/

Se også for generell informasjon om utveksling. Link: http://www.uin.no/no/studier/utveksling/Sider/default.aspx

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Søkere til grunnutdanninger har krav på å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskriften gjelder kun opptak til grunnutdanning (§1-1. Virkeområde). For å bli vurdert for opptak til mastergradsprogram ved HHN, må søkerne derfor oppfylle ordinære opptakskrav for aktuelt program.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, paper/prosjektoppgaver, casestudier og andre muntlige og skriftlige presentasjoner benyttes i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Progresjonskrav

Hele hovedprofilen må være gjennomført før studenten kan starte på masteroppgave.

I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Engelsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested Bodø