Studieplan

Norsk 2

Velg kull

Beskrivelse av studiet

I norsk 2 står samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid sentralt. Som student skal du få utvida, forskingsbasert innsikt i korleis språk og litteratur har utvikla seg og framleis utviklar seg. Ved å studere tekstkulturen i fortid og samtid vil du skaffe deg gode litteraturhistoriske kunnskapar. Du skal utvide kunnskapane dine innanfor det norskfaglege feltet og lære deg korleis du kan trekkje inn eit nordisk, samisk og internasjonalt perspektiv i faget. Som student skal du få utvida, forskingsbasert innsikt i korleis språket har utvikla seg og framleis utviklar seg. Det vil vere fokus på utvikling av talemål og ungdomsspråk. Vidare skal du arbeide med eit breitt spekter av arbeidsmåtar, slik at du får ei utvida forståing av samanhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger


Læringsutbytte

Kunnskapar:

- studentene skal ha kjennskap og kunnskap om litteratur frå fortid og samtid og også ha god litteraturhistorisk oversikt

- studentane skal ha kunnskap om språklege endringsprosessar i fortid og samtid, og god oversikt over språkhsitoria

- studentene skal ha god kunnskap om fagdidaktiske problemstillingar

Ferdigheter:

- studentane skal kunne setje i gang, rettleie og vurdere munnleg, skriftleg og sammensett tekstproduksjon hos elevar på ungdomstrinnet

- studenten skal kunne rettleie elevar i bruk av litteratur- og språkfagleg kjelldemateriale, bruke læreplanen i faget for å formulere mål for norskopplæringa og sette relevante kriterium for vurdering

Generell kompetanse:

- studentene skal kunne vurdere norskfaget og eigen praksis som norsklærer og grunngje vurderingane sine

- studenten skal kunne reflektere kritisk og konstruktivt omkring norskfagets rolle i skulen og i samfunnet 

- studenten skal kunne rettleie elevar i arbeidet med tekstar slik at dei kan utvikle seg sjølv, skaffe kunnskapar og førebu seg på aktiv deltaking i samfunnet

- studenten skal kunne sjå faget i eit danningsperspektiv og som ein del av opplæringa i deltakardemokratiet

 

 

 

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Saman med norsk 1 kvalifiserer norsk 2 til undervisning i norsk på 5.-10. trinn i grunnskulen

Videre utdanning

Norsk 1

Utenlandsopphold

Ikkje relevant

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderinga av studieprogrammet er samansett av vurderingsformene heimeeksamen, obligatorisk deltaking, arbeidskrav.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Nesna