Studieplan

Bachelor i nordområde- og nordiske studier

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelor i nordområdestudier er et internasjonalt studietilbud for studenter som er opptatt av samfunn, politikk og leveforhold i nordområdene, og som ønsker en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk nettverksuniversitet.

Den gradsspesifikke delen av studiet omfatter 4 innføringsemner (totalt 60 studiepoeng) og tre fordypningsemner (totalt 30 studiepoeng). De 4 innføringsemnene har en kjerne som er felles med de innføringsemnene som er utviklet av University of Arctic (UArctic). Nord universitet har tilpasset og utviklet disse innføringsemnene til et godkjent gradsstudium. Alle de obligatoriske emnene tilbys som online/fjernundervisning.

Fordypningsemnene kan i prinsippet gjennomføres ved et hvert studiested som har godkjent fordypningsemner fra UArctic. Disse må i hvert enkelt tilfelle forhåndsgodkjennes av Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Nord universitet tilbyr fordypningsemnene "Nordic Politics and Societies". Denne fordypningen har fokus på historie, politikk og samfunnsforhold i Norden med særlig vekt på de nordligste områdene og urbefolkningen. Studiet tilbys på engelsk og er tilrettelagt for utvekslingsstudenter med ekskursjoner og undervisning på studiestedet, i tillegg til nettundervisning.

 

De 4 innføringsemnene, hvert på 15 studiepoeng, er:

 • BCS 105X En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier
 • BCS 115X Land og miljø i Nordområdene
 • BCS 125X Folk og kultur i Nordområdene
 • BCS 135X Aktuelle tema i Nordområdene

De 3 fordypningsemnene, hver på 10 studiepoeng, er:

 • SA 218S Historie, politikk og nordlige ressurser
 • SA 212S De nordiske samfunn
 • SA 210S Nordisk politikk

 

De resterende 90  studiepoengene med valgfrie emner kan enten tas ved Nord universitet eller innpasses fra en annen utdanningsinstitusjon. Merk at Nord universitet ikke kan tilby alle de resterende 90 studiepoengene med valgfrie emner online eller som fjernundervisning.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Studenten skal ha bred kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold på Nordkalotten. En kandidat med fullført bachelorgrad i Nordområde studier skal derfor ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper og forståelse:

 • kandidatene skal ha kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger
 • kandidatene skal ha en kritisk forståelse av hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
 • kandidatene skal kjenne til ulike forskningsområder i og om Nordområdene
 • kandidatene skal kunne identifisere og skille mellom ulike metoder for å studere samfunnet og sosiale prosesser

Ferdigheter:

 • kandidatene skal kunne anvende samfunnsvitenskaplig teorier og analysemåter i behandling av spesifikke tema
 • kandidatene skal kunne tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser problemstillinger knyttet til Nordområdene
 • kandidatene skal kunne gjøre seg nytte av relevante forskningsmetoder
 • kandidatene skal kunne vurdere etiske utfordringer i utøving av faget

Kompetanse:

 • Kandidatene skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • kandidatene skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • kandidatene skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og foreta faglig og etisk begrunnede valg

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt om samfunnsforhold i nordområdene. Nordområderstudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for å søke opptak på ulike mastergradsprogrammer, blant annet Master in Social Science med fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer og Master i samfunnsvitenskap med fordypning i Samfunnssikkerhet og terrorismestudier ved Nord universitet. Vi gjør oppmerksom på at egne krav til språkkunnskaper må påregnes for ulike masterprogram. Tenker du videre masterstudier kan det være fornuftig å undersøke eventuelle språkkrav ved den masterutdanningen du ønsker deg videre på.

Utenlandsopphold

Hjemmesiden for UArctic gir en samlet og løpende oppdatering av mulige fordypningsemner (Advanced Emphasis Courses). Slike kurs må i det enkelte tilfelle godkjennes av programansvarlig før innpassing. Det gis mulighet for et eget stipend dersom en velger å gjennomføre slike tilbud ved et annet lærested, noe vi oppfordrer til. Stipendiet gis innenfor programmet North2North og er knyttet til utveksling innefor nettverket University of the Arctic. Det anbefales at studentene drar på utveksling i 4 semester.

Northern Arctic Federal University (Russland): Vårsemester Høstsemester University of British Columbia (Canada)

University of Saskatchewan (Canada)

University of Alaska Fairbanks (USA)

Øvrige muligheter Nord universitet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. 

Kostnader

Course literature.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Eksamensordningen på de obligatoriske emnene består av hjemmeeksamen. Det vil være Nettbaserte forelesninger og skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål). De skriftlige innleveringene er obligatoriske og må bestås før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen. I et utvalg av de skriftlige oppgavene som leveres underveis vil det gis tilbakemelding fra faglærerne. Eksamensspråket er engelsk.

Eksamensordningen på valgemnene vil variere.

Avsluttende eksamen

Det er ingen egen avsluttende eksamen for Bachelor i nordområdestudier. Eksamen gjennomføres underveis, som avslutning for hvert enkelt emne.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø