Studieplan

Bachelor i dyrepleie

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet utdanner dyrepleiere. Gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, atferd, sykdommer, ernæring, behandling og pleie, samt gode kommunikasjonsferdigheter, er nødvendig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god dyrevelferd.

Studiet inneholder tre obligatoriske praksisperioder som gjennomføres på dyreklinikker i Norden.

Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet bygger på Dossier of European Competencies for the Veterinary Nurse fra Accreditation Committee ot Veterinary Nurse Education (ACOVENE).

Studieprogresjonskrav

Emnene i programmet bygger direkte på hverandre, og bestemte emner må derfor være bestått for å kunne gå videre i studiet (progresjonskrav). Praksisperiodene forutsetter et minimum av teoretisk og praktisk kunnskap, og programmet har derfor obligatorisk deltakelse på ulike undervisningsaktiviteter for å sikre at studentene har oppnådd det nødvendige læringsutbytte for å gå ut i praksis. 

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. 

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike arters anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov, samt sykdommer, behandling og pleie
 • har kunnskap om de grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som autoriserte dyrepleiere fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare veteriærmedisinsk fagterminiologi
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • kjenner til relevant forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet dyrepleie
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor dyrepleie ved å ha kjennskap til sentrale læreverk, samt evne å finne nye valide kilder
 • har kunnskap om dyrepleiefagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg ved stell og overvåking av pasienter
 • kan kommunisere hensiktsmessig med dyreeiere i ulike situasjoner
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt presentere og videreformidle dette for å belyse en dyrepleierfaglig eller dyrevelferdsmessig problemstilling
 • kan kommunisere og videreformidle fagstoff til kolleger og dyreeiere, både skriftlig og muntlig
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene slik at hensynet til dyrevelferd og HMS er ivaretatt

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige, juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen som autorisert dyrepleier
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver (praktiske ferdigheter, teoretiske gjennomganger, oppgaveskriving) både alene og i samarbeid med andre i tråd med faglige og NDAFs* yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema og problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kolleger og dyreeiere, både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god dyrepleierpraksis og sikre god dyrevelferd
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd og dyrepleie, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

* Norsk dyrepleier og assistenforening (NDAF).

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Nord universitet vurderer å innføre krav til realfagskompetanse fra videregående skole fra og med opptaket høsten 2024.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

Krav til realkompetanse for bachelor i dyrepleie

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

 

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra smådyrklinikk i Norge.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Naturfag

 

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

 • Biologi fra Vg2-3
 • Kjemi fra Vg2-3
 • Matematikk Vg2-3

Yrkesmuligheter

Autoriserte dyrepleiere jobber oftest på dyreklinikker, men også andre steder hvor teoretisk og praktisk kunnskap om dyr er etterspurt.

Videre utdanning

Studenter vil kvalifisere for Master i biovitenskap ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester. Fullført bachelorutdanning kvalifiserer for å søke om opptak ved det fireårige veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.

Det fins også andre relevante masterutdanninger i Norge og utland. Kandidaten må kontakte det enkelte studiested for informasjon om opptaksregler og -krav. 

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å ta deler av studiet i utlandet?

Bachelor i dyrepleie er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet i 6. semester.

Du har muligheten til å ta 15 uker med praksis.

Les mer om utveksling her: https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. 

Studenter må også ha egen labfrakk og klinikktøy i enkelte emner, samt dekke utgifter i forbindelse med praksis; reise, opphold, arbeidstøy og vaksinasjoner. 

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer:

Skriftlig eksamen

Obligatorisk deltakelse

Obligatorisk arbeid

Presentasjon

Mappe

Bacheloroppgave er valgemne i 6. semester.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført. Bacheloroppgave er valgfritt.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres av studentene gjennom midtveisevaluering av enkeltemner, sluttevaluering av hvert semester og halvårlige dialogmøter. Programrådet har evalueringsmøter i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksisklinikker bes om å gi tilbakemelding til universitetet etter hver praksisperiode.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Autorisasjon

Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet er godkjent av Mattilsynet som grunnlag for å tildele norsk autorisasjon som dyrepleier.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø